SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร อาจารย์ 2 อัตรา

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร อาจารย์ 2 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัคร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัคร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร : 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาประชากรศาสตร์ หรือ สังคมวิทยา และมีประสบการณ์การทำวิจัยเชิงปริมาณ
3. หากมีประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูล longitudinal data หรือ panel data จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
4. ผู้มีวุฒิปริญญาโททางประชากรศาสตร์ หรือ สังคมวิทยา อาจได้รับการพิจารณา หากมีประสบการณ์การทำงานด้านวิจัยเชิงปริมาณ อย่างน้อย 3 ปี และมีผลงานดีเด่นในงานวิจัยประเภท longitudinal studies หรือ การใช้ panel data
5. มีความรู้ความสามารถ พูด อ่าน เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษและส่งประวัติส่วนตัว และเอกสารอื่น ๆ พร้อมรูปถ่าย เป็น Electronic file ถึง รศ. ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล e-mail:
prkac@mahidol.ac.th และสำเนาถึง คุณจันทนี ปณีตจิตต์ e-mail: tejpj@mahidol.ac.th,
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552 การสมัคร ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล์วิธีเดียวเท่านั้น

เอกสารและหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร ทางอิเมล์
1. ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และ ผลงานทางวิชาการ
2. Statement of interest
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
4. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
6. บุคคลที่สามารถอ้างอิงได้ 2 ราย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก : 1. รอบแรก คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัครทางอีเมล์เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (Shortlist candidates)
2. รอบสอง: สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
3. รอบสาม: นำเสนอผลงานทางวิชาการ (เป็นภาษาอังกฤษ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือกลงวันที่ 02/02/2009 06:54:15
จำนวนผู้ชม 1200
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ