SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


บริษัท ขนส่ง จำกัด มีความประสงค์ขยายระยะเวลา รับสมัครสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

บริษัท ขนส่ง จำกัด มีความประสงค์ขยายระยะเวลา รับสมัครสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : หางานบริษัทขนส่ง จำกัด, ข้อมูลเกี่ยวกับ หางานบริษัทขนส่ง จำกัด

บริษัทขนส่ง จำกัด มีความประสงค์ขยายระยะเวลา รับสมัครสอบคัดเลือก
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) จำนวน 3 อัตรา ถึง 30 มกราคม 2552
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาความปลอดภัย อาชีวอนามัย หรือ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และ ผ่านการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 180 ชั่วโมง รวมทั้งผ่านการอบรมเพิ่มและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศ กำหนดอีก 42 ชั่วโมง ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549
3. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร (สำหรับบุคคลภายนอก)
4. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 2 ปี
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมายได้
อัตราเงินเดือน
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หากเป็นบุคคลภายนอก จะได้รับอัตราเงินเดือน 9,400 บาท รวมกับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว และได้รับสวัสดิการตามระเบียบของบริษัทฯ
เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว หรือ 1 นิ้วโดยถ่าย ครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ตำแหน่งที่สอบ หลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง
2. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
3. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
4. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript Of Record) ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
5. ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองสภามหาวิทยาลัย ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
6. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน โดยระบุรายละเอียดและลักษณะงาน
7. หลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรม ตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 2. ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
8. กรณีเพศชายให้ยื่นหลักฐานใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
9. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
10. ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองว่า ''''สำเนาถูกต้อง'''' ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศรับสมัครสอบแล้ว ให้ถือว่า ผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในภายหลังได้
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 100 บาท โดยค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
วัน – เวลา และสถานที่รับสมัคร
เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2552 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ในวันราชการ ที่งานจัดหาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วิธีการสอบคัดเลือก
การสอบคัดเลือก กำหนดคะแนนเต็ม 300 คะแนน ดังนี้
ก. ภาคข้อเขียน แบ่งออกเป็น
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน
- ความรู้ความสามารถในการศึกษา
วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
- ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
- ความรู้ภาษาไทย
2. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 150 คะแนน
- วิชาความรู้พื้นฐานในงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ข. ภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office 50 คะแนน
ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 50 คะแนน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันเวลา และสถานที่สอบ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.00 น. ชั้น 4 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือเว็บไซต์ของ บริษัท ขนส่ง จำกัด (www.transport.co.th)
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดหาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทร 0 2936 2852-66, 0 2936 2841-48 ต่อ 341, 818

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พุทธศักราช 2551

(นางสาวกรรณิการ์ ชินะกุลวัฒนา)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯลงวันที่ 24/01/2009 23:38:56
จำนวนผู้ชม 1501
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ