SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : หางาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ข้อมูลเกี่ยวกับ หางาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นพนักงานชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงานที่สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งและสังกัด
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงานที่สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

2.อัตราเงินเดือน 10,788 บาท

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
ทุกสาขาวิชา

4. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
4.1 ประสานงานกับฝ่ายรับนิสิตใหม่
4.2 ประสานงานกับกองบริการการศึกษา
4.3 ประสานงานกับฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย
4.4 ประสานงานกับฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4.5 จัดแฟ้มและเตรียมเอกสารต่าง ๆ
ของฝ่ายวิชาการเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา
4.6 จัดเตรียมการจัดทำคู่มือการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์
4.7 ประสานงานเกี่ยวกับใบคำร้องของนิสิต
4.8 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต
4.9 ประสานงานเกี่ยวกับการประเมินการสอนของอาจารย์
ในรายวิชาต่าง ๆ
4.10 ประสานงานในการจัดทำวารสารคณะสังคมศาสตร์
และการจัดทำงบประมาณโครงการวิชาการต่าง ๆ
4.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสถานศึกษา
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (
ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ
หรือชื่อสกุล)

6. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2552
ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ในวันและเวลาราชการ
ณ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 (ห้อง 11 - 102)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 5502 กด 23
(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือก
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552
ณ บอร์ดประกาศหน้าห้อง 11 – 102 ชั้น 1
สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
หรือทางเว็บไซท์
http://social.pantown.com (ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์)ลงวันที่ 21/01/2009 12:51:14
จำนวนผู้ชม 1231
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ