SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและให้ดำรงตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. รองกรรมการผู้จัดการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ
- วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน
- มีประสบการณ์ด้านการตลาด / สินเชื่อ/ วณิชธนกิจ ในสถาบันการเงินไม่ต่ำกว่า 12 ปี (กรณีรอง กจ.) และไม่ต่ำกว่า 10 ปี (กรณีผู้ช่วย กจ.) และอยู่ในตำแหน่งบริหารมาไม่ต่ำกว่า 8 ปี หรือเคยเป็นผู้บริหารขององค์กรในระดับไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่าย
- หากมีความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยและการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจการตลาด การเงิน
- มีประสบการณ์ด้านการตลาด วิเคราะห์สินเชื่อ วาณิชธนกิจในสถาบันการเงินมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 ปี และอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
- หากมีความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย และการประเมินมูลค่าสินเชื่อดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / ผู้จัดการส่วนฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 3-4 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจการตลาด การเงิน
- มีประสบการณ์ด้านการตลาด วิเคราะห์สินเชื่อ วาณิชธนกิจ ในสถาบันการเงินมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี
- หากมีความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ผู้อำนวยการอาวุโส/ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเงิน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านจัดโครงสร้างทางการเงิน จัดหาแหล่งเงินจากตลาดเงิน/ ตลาดทุน และบริหารเงินลงทุนในสถาบันการเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี (สำหรับ ผอ.อาวุโส) 6 ปี (สำหรับ ผอ.) และอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4 ปี (สำหรับ ผอ.อาวุโส) 3 ปี (สำหรับ ผอ.)
- หากมีความรู้เกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และการออกตราสารหนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง 1-2 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน
- มีประสบการณ์ด้านงานบริหารความเสี่ยงกับสถาบันการเงินไม่ต่ำกว่า 6 ปี (สำหรับ ผอ.) -5 ปี (สำหรับ ผอ.,ผช.ผอ.) และอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (สำหรับ ผอ.) 2 ปี (สำหรับ รอง ผอ., ผช.ผอ.)
6. รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายดูแลงานวาณิชธนกิจ 1-2 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
- มีประสบการณ์ด้านวาณิชธนกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- มีความรู้/ประสบการณ์การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ การออกตราสารหนี้ และการประเมินมูลค่าสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ต่ำกว่า 4 ปี และอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีทักษะในการกำหนด Core Competency การประเมินค่างานการวัดและประเมินผลงาน การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มีประสบการณ์จากสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ผู้จัดการส่วน / ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- วุฒิปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- มีประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคลจากสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
9. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
- วุฒิปริญญาโท สาขาบัญชีและการเงิน
- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในไม่ต่ำกว่า 5 ปี
- หากมีคุณวุฒิ C.I.A จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
10. เลขานุการผู้บริหาร
- วุฒิปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
- มีประสบการณ์งานด้านเลขานุการผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
หมายเหตุ
- ตำแหน่งที่ 1-6 สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
ทุกตำแหน่งมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.1518 (มาตรา 9) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บรรษัท หรือคณะกรรมการการสรรหาสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของบรรษัทและคณะกรรมการสรรหา โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
ตำแหน่งพนักงานชั่วคราว
11. พนักงานชั่วคราว (Programmer) 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Visual Basic หรือ VB.NET หรือ PHP มีความรู้ทางด้านระบบฐานข้อมูล Microsoft และ SQLServer หรือ Oracle หรือ My SQL
12. พนักงานชั่วคราวด้านวิชาการฝ่ายสนับสนุนจัดการและแผน
- วุฒิปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินการคลัง ธุรกิจและการจัดการ
- มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ 1-2 ปี
การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติย่อ พร้อมรูปถ่ายประกอบการสมัครที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เลขที่ 393 อาคารสำนักงานสีลม (ปากซอย 7) ชั้น 5 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500 หรือส่ง E-mail:
webmaster@smcthailand.com หรือแฟกซ์ประวัติย่อพร้อมรูปถ่ายมาที่เบอร์ 0 2685 0637 หรือติดต่อ 0 2685 0695 ต่อ 223, 225 กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยลงวันที่ 19/01/2009 12:52:33
จำนวนผู้ชม 1562
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ