SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครนักวิชาการเผยแพร่ ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ 1 ตำแหน่ง

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครนักวิชาการเผยแพร่ ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ 1 ตำแหน่ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : หางานกรมควบคุมมลพิษ , ข้อมูลเกี่ยวกับ หางานกรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครนักวิชาการเผยแพร่

ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : 10,500 บาท

ลักษณะของงาน : 1.ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่
2.ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อการประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อต่างๆ
3.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการตกแต่งภาพ
4.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อวีดีโอ
5.ควบคุม และใช้งานโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุม
6.ควบคุมและดำเนินการใช้งานระบบ CCTV
7.ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9.ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.หรือ รอบการปฏิบัติงานปกติของกรมฯ
10.สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค้าเดินทาง ค่าที่พัก
ในการออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติ : 1.สำเร็จการศึกษา ระดับ ปริญญาตรีสาขาโสตทัศนศึกษา
หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
3.มีบุคลิกภาพดีและแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
4.อุทิศเวลาว่างให้กับส่วนรวม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นส่วนใหญ่
5.ไม่เคยกระทำความผิดอาญามาก่อน
(แต่ไม่รวมถึงการกระทำความผิดโดยประมาทหรือการกระทำที่มีความผิดลหุโทษ)
6.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม


ผู้ประสานงาน : นายนิชร คงเพชร ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (
pr@pcd.go.th)
สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0-2298 2082-4

ระยะเวลารับสมัคร : 06-Jan-09 ถึง 23-Jan-09

http://intranet.pcd.go.th/Public/Jobs/default.cfm?task=detail&id=507ลงวันที่ 16/01/2009 12:25:18
จำนวนผู้ชม 1460
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ