SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับโอนข้าราชการครู รับโอนครู 11 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับโอนข้าราชการครู รับโอนครู 11 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับโอนข้าราชการครู , ข้อมูลเกี่ยวกับ รับโอนข้าราชการครู

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับโอนข้าราชการครู / พนักงานครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูที่ว่าง
ตำแหน่งที่รับโอน
1. โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม จำนวน 8 อัตรา
1.1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกฟิสิกส์ ภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษคณิตศาสตร์ ดนตรีศึกษา พลศึกษา ศิลปศึกษา คหกรรมศึกษา ชีววิทยา อุตสหากรรมศิลป์ เงินเดือนไม่ต่ำกว่า 8,700 บาท
- วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิชาเอกฟิสิกส์ ภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ ดนตรีศึกษา พลศึกษา ศิลปศึกษา คหกรรมศึกษา ชีววิทยา อุตสาหกรรมศิลป์
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้ช่วยมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
- ดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ท.เทียบเท่า
1.2 ตำแหน่งครู จำนวน 6 อัตรา วิชาเอกฟิสิกส์ ภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ ดนตรีศึกษา พลศึกษา ศิลปศึกษา คหกรรมศึกษา ชีววิทยา อุตสาหกรรมศิลป์ เงินเดือนไม่เกิน 15,840 บาท
- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิชาเอกฟิสิกส์ ภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ ดนตรีศึกษา พลศึกษา ศิลปะศึกษาคหกรรมศึกษา ชีววิทยา อุตสาหกรรมศิลป์
- ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครู หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ท.เทียบเท่า
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2. โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม จำนวน 3 อัตรา
2.1 ตำแหน่งครู (วิชาเอกภาษาไทย สังคมศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์) เงินเดือนไม่เกิน 29,290 บาท จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติของผู้โอน
- ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูจากส่วนราชการอื่น / พนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น และมีใบประกอบวิชาชีพครู
- ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย หรือถูกลงโทษทางวินัย
เอกสารหลักฐาน คำร้องขอโอนที่ได้รับคำยินยอมจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
- ประวันส่วนตัวติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- ประวัติการลา และหนังสือรับรองความประพฤติที่ผู้บังคับบัญชารับรองแล้ว
- สำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ที่รับรองโดยหน่วยงานต้นสังกัด
- สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา พร้อมฉบับจริง
- ใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (ฉบับจริง)
- ผลงานที่ประสบความสำเร็จย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี จำนวน 3 ผลงาน โดยจัดทำรูปเล่ม กระดาษ A4
- อื่น ๆ (ถ้ามี)
หลักฐานการพิจารณารับโอน จะดำเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์วิธีการประเมินหรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ตามความเหมาะสม
วัน เวลา และสถานที่รับคำร้อง
ผู้ใดจะขอโอนสามารถยื่นคำร้องขอโอนด้วยตนเอง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2552 ในวันและเวลาราชการ ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยสามารถดูรายละเอียดการรับโอนและแบบฟอร์มคำร้องขอโอนได้ที www.ppao.go.th และต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5522 3718-20 ต่อ 801ลงวันที่ 16/01/2009 12:22:17
จำนวนผู้ชม 2099
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ