SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


แพทยศาสตร์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี-โท 7 อัตรา

แพทยศาสตร์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี-โท 7 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สมัครงานโรงพยาบาลศิริราช , หางานโรงพยาบาลศิริราช , ข้อมูลเกี่ยวกับ สมัครงานโรงพยาบาลศิริราช , หางานโรงพยาบาลศิริราช

พนักงานมหาวิทยาลัย
1. วิศวกร งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม (1 อัตรา)
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัครหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
- วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาชาเครื่องกล
- มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านออกแบบควบคุมงานก่อสร้างอาคารมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล
2. นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ (1 อัตรา)
- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
- วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทางด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุลชีวิทยา ชีวเคมี
- หากมีประสบการณ์ด้านเครื่องช่วยหายใจและผู้ช่วยหายใจและผู้ช่วยแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการได้
ตำแหน่งที่ 1-2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2552
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานเวชสารสนเทศ (3 อัตรา)
- อายุไมเกิน 35 ปี บริบูรณ์นับถึงวันรับสมัครหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
- วุฒิปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2551
- หากมีประสบการณ์ด้านการดูแล Database และวางแผนงานต่าง ๆ หรือการดูแลระบบแม่ข่าย หรือการควบคุมดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย (2 อัตรา)
- อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัครหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
- วุฒิปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ การพยาบาล เทคนิคการแพทย์ สหเวชศาสตร์ หรือผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2551
ตำแหน่งที่ 3-4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2552
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานแพทยศาสตรศึกษา (1 อัตรา)
- เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80
- หากมีประสบการณ์ด้าน Web Application, Microsoft Access จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่งที่ 5 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
6. นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (1 อัตรา)
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัครหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
- วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต ทางด้านสาขาอิมมูโนวิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีววิทยา
- หากมีประสบการณ์ด้านอิมมูโนวิทยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่งที่ 6 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 (โรงพยาบาลศิริราช) เลขที่ 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.ในวันและเวลารากชารลงวันที่ 09/01/2009 13:31:55
จำนวนผู้ชม 2276
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ