SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะฯ รับสมัครงาน

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะฯ รับสมัครงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัครงาน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะฯ, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัครงาน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะฯ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะฯ รับสมัครพนักงานเพื่อคัดเลือกบุคคลภายนอกบรรจุเป็นพนักงานองค์การ ดังนี้
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า ทางด้านการจัดการ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาที่องค์การเห็นว่าเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
- มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ด้านการวิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
- มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถประมวลผลการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่าย ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาวุฒิการศึกษา วุฒิปริญญาตรีและโท อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานทางทหาร
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ
ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่องค์การเปิดตามช่องทางดังนี้
- กรอกใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะฯ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. ณ อาคารชั่วคราว เลขที่ 1010 อาคารชินวัตร 3 ชั้น 13 สำนักทรัพยากรมนุษย์ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.10900 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2552
- สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ทาง www.thaipbs.or.th พร้อมเอกสารหลักฐานข้างต้น ใส่ซองเปิดผนึกจัดส่งทางไปรษณียบัตรตอบรับถึง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย อาคารชั่วคราว เลขที่ 1010 อาคารชินวัตร 3 ชั้น 13 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.10900ลงวันที่ 04/01/2009 18:45:23
จำนวนผู้ชม 1293
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ