SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับสมัครงาน วุฒิปริญญาโท เศรษฐศาสตร์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับสมัครงาน วุฒิปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : หางานธ.ก.ส. , สมัคงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , ข้อมูลเกี่ยวกับ หางานธ.ก.ส. , สมัคงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชา/วิชาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และสามารถวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติด้วยระบบคอมพิวเตอร์
- มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยไม่น้อยกว่า 1 ปี (มีผลงานอ้างอิง) หากมีประสบการณ์เป็นนักวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ด้านเศรษฐกิจและสังคมในเชิงจุลภาค และมหภาค
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- มีใจรักงานศึกษา วิเคราะห์และวิจัย
- มีทักษะในการสื่อสาร และการนำเสนอ
หลักฐานการสมัคร
- สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- รูปขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
- เอกสารรับรองประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งที่สมัคร หรือผลการวิจัย
- สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานสรรหาคัดเลือก กองบริหารอัตรากำลังฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.10300 Tel.0 2280 0180 ต่อ 2457-8 ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2551- 9 มกราคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น. และ 13.00-16.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ) หรือส่งเอกสารการสมัครงาน มาที่ E-mail:
recruit@baac.or.th (ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารการสมัครงานตามที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน มีฉะนั้นธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณา)ลงวันที่ 04/01/2009 18:44:49
จำนวนผู้ชม 2649
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ