SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันสุขภาพเด็ก รับสมัครงาน เข้ารับราชการ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3- ปริญญาตรี 12 อัตรา

สถาบันสุขภาพเด็ก รับสมัครงาน เข้ารับราชการ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3- ปริญญาตรี 12 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : หางาน สถาบันสุขภาพเด็ก, รับสมัครงาน สถาบันสุขภาพเด็ก , ข้อมูลเกี่ยวกับ หางาน สถาบันสุขภาพเด็ก, รับสมัครงาน สถาบันสุขภาพเด็ก

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1. นักวิชาการพัสดุ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์
- มีความสามารถในการบริหารงานพัสดุ
- มีความสามารถในการทำงานด้านการจัดซื้อ
- มีความซื้อสัตย์ ขยัน อดทนในการทำงาน
2. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
- เพศชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- หน่วยกิตวิชาสาขาคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 15 หน่วยกิตขึ้นไป
- มีประสบการณ์การทำงาน 0-1 ปี
- สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
- หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม Power Builder, Visual Basic Visual Foxpro อย่างใดอย่างหนึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ หรือสาขาคณิตศาสตร์ และมีหน่วยกิตวิชาสถิติไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
- มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ Microsoft Office, Word, Excel, Access, Photoshop
- สามารถใช้โปรแกรม SPSS ได้เป็นอย่างดี
- สามารถพิมพ์ดีดไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- สามารถจัดเก็บและบริหารข้อมูลทางสถิติระดับเบื้องต้นได้
- สามารถดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาเบื้องต้นได้ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุภาพอ่อนน้อม
4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4 อัตรา
- เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิ ปวช. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถพิมพ์ดีภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน และมีความอดทนในการทำงานสูง
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5. ช่างไฟฟ้า
- เพศชาย อายุ 18-35 ปี วุฒิปวช.สาขาช่างไฟฟ้า
- สามารถติตดั้งหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าสื่อสารได้ทุกชนิด
- มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็น
6. พนักงานประจำตึก 2 อัตรา
- เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3
7. พนักงานประจำห้องทดลอง
- เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3
ผู้สมัครจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้
การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือก
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะเรียงลำดับที่จากผู้ทีได้คะแนนรวมสูงลงมา การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร และเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร สถาบันอาจไม่รับสมัครลงวันที่ 04/01/2009 17:52:30
จำนวนผู้ชม 1288
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ