SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัคร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัคร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงาน
_________________________________ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะคัดเลือก และเงินเดือนที่จะได้รับ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่เรียนวิชาด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- อัตราเงินเดือน 8,940 บาท

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา และเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- อัตราเงินเดือน 8,940 บาท

2. ลักษณะงานของตำแหน่งที่คัดเลือก (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง


(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (7) (9) (10) หรือ (14) จะมีสิทธิสมัครสอบแข่งขันต่อเมื่อได้รับการยกเว้นจาก ก.พ. แล้ว สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (11) หรือ (12) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิน 2 ปีแล้ว หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (13) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิน 3 ปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ จะมีสิทธิสมัครสอบแข่งขันต่อเมื่อได้รับการยกเว้นจาก ก.พ. แล้ว อนึ่ง สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (4) มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ต่อเมื่อพ้นจากตำแหน่งข้าราชการการเมืองแล้ว

3.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
(1) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่เรียนวิชาด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ถ้ามี (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- ประสบการณ์ในด้านการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux และ Windows
- ประสบการณ์ในด้านการพัฒนา Web Application, SQL Command หรือระบบสื่อสารข้อมูลเครือข่าย


(2) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา และเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ถ้ามี (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- ประสบการณ์ทางวิชาการในการฝึกอบรม และสัมมนาทางวิชาการด้าน ICT

* ทุกตำแหน่ง ถ้ามีประสบการณ์ในงานราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2551 เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0 2 354 4466 ต่อ 142,143 คุณปัทมา เลาเก็ง E-mail :

laokeng@most.go.th

หลักฐานการสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
(2) สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มี วุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

* ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง ''''สำเนาถูกต้อง'''' พร้อมลงชื่อกำกับ4.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน ใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและสละสิทธิในการคัดเลือกครั้งนี้

5. วิธีการคัดเลือก
จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2551

6. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะเรียงลำดับจากผู้สอบที่ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551ลงวันที่ 09/12/2008 00:20:11
จำนวนผู้ชม 1338
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ