SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : หางานคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, สมัครงานคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, ข้อมูลเกี่ยวกับ หางานคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, สมัครงานคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน นักเอกสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
หน่วยงาน : งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดี
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่กำหนดไว้ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
3. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4. ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
5. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเอกสารประกอบการสมัคร)
คุณสมบัติเพาะตำแหน่ง :
1. คุณวุฒิปริญญาตรี/โท ทางวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. มีความรู้ความสามารถ ด้านการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างดียิ่ง
4. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำนักงาน / Internet / E-mail ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถวางระบบ จัดทำฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการรายงาน
6. ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
7. หากมีประสบการณ์ด้านการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ประสานงานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
2. ประสานงานการจัดทำหนังสือทางวิชาการภาษาอังกฤษ
3. แปลภาษา และโต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษ
4. ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการบริการวิชาการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
5. บันทึก รวบรวม จัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม และสรุปผลการจัดประชุม เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร และนำลง Website เพื่อประชาสัมพันธ์
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก : สอบหลักสูตรความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน :
- ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 9,000 บาท (และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท)
- ปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 10,980 บาท (และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 720 บาท)
ผู้หางานที่ประสงค์จะสมัครงานเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ ตั้งตั้งบัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00 - 16.00 น. ในวันราชการลงวันที่ 24/11/2008 11:46:02
จำนวนผู้ชม 1363
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ