SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครอาจารย์ 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครอาจารย์ 4 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : หางานมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ,สมัครงานมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ , สมัครอาจารย์ งานมหาวิทยาลัยนราธิวาส, ข้อมูลเกี่ยวกับ หางานมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ,สมัครงานมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ , สมัครอาจารย์ งานมหาวิทยาลัยนราธิวาส

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินทร์ 4 อัตรา
1. อาจารย์ สาขาภาษาไทย ระดับปริญญาโท อัตราเงินเดือน 14,550 บาท ระดับปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 19,665 บาท 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท หรือเอก ทางด้านการสอนภาษไทย ภาษาศาสตร์ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2. อาจารย์ สาขาภาษาไทย ระดับปริญญาโท อัตราเงินเดือน 12,610 บาท ระดับปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 17,043 บาท 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท หรือเอก ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต แขนงสารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ(ผ่านปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์)
3. อาจารย์สาขาสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท อัตราเงินเดือน 12,610 บาท ระดับปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 17,043 บาท 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท หรือเอก ทางด้านสังคมวิทยา ประวัติศาสตร์การสอนสังคม ประวัติศาสตร์ศึกษา สังคมวิทยาการพัฒนา
- โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคปกติในแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์
สนใจรับใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารคหกรรม ชั้น 2 งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
- สำเนารับรองคุณวุฒิ จำนวน 2 ชุด
- ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ชุด
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3*4 ซม. จำนวน 2 รูป
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
หมายเหตุ สำเนาเอกสารที่ใช้ในการสมัครให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่นลงวันที่ 18/11/2008 17:10:49
จำนวนผู้ชม 1458
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ