ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมพัฒนาแพทย์แผนไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ 3 ตำแหน่ง

กรมพัฒนาแพทย์แผนไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ 3 ตำแหน่ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ หน่วยงานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เงินเดือน 9,530 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษ 1,500 บาท
2. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป หน่วยงานสถาบันการแพทย์ไทย-จีน เงินเดือน 9,530 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษ 1,500 บาท
3. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานเทคนิค หน่วยงานสำนักบริหารกลาง เงินเดือน 8,610 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษ 1,500 บาท
ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี โดยอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้ต่อไปอีก 4 ปี ทั้งนี้ในระหว่างการปฏิบัติงาน พนักงานราชการทั่วไปมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น ค่าตอบแทนประจำทุกปี ตามเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบ รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น การลา การรับค่าตอบแทนระหว่างลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษตามที่กระทรวงการคลังกำหนดการประกันสังคม
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี โทร.0 2590 2615 (ชั้น 4 อาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการสมัคร
หลักฐาน และเอกสารที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่าย ขนาด 3*4 หรือ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ร๔ป
2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว -สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและสำเนา หากไม่สามารถนำเอกสารที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ให้นำหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานประกอบการสมัครแทน และในหลักฐานการสมัครทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาและลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 12/11/2008 06:14:04
จำนวนผู้ชม 1150
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54745 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน