SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านต่างประเทศ)
- วุฒิปริญญาตรี และสามารถปฏิบัติงานได้ตามลักษณะงานที่กำหนด
- มีความรู้ภาษาอังกฤษและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยม
- มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านการเกษตรระหว่างประเทศตามนโยบายของรัฐบาล
- สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประเมินผล)
- วุฒิปริญญาตรีและสามารถปฏิบัติงานได้ตามลักษณะงานที่กำหนด
- มีความสามารถในการใช้ภาษาและมีมนุษยสัมพันธ์อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานกับส่วนราชการ และหากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการติดตามและประเมินผลกับส่วนราชการโดยมีหนังสื่อรับรองซึ่งผู้รับรองต้องไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการระดับกอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และโปรแกรมอื่น ๆ ด้านการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่
- สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
3. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
- วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่มีการศึกษาวิชาเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือมีประสบการณ์ทางด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยมีหนังสือรับรองซึ่งผู้รับรองต้องไม่ต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการกอง หรือมีประกาศนียบัตรการฝึกอบรมที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามลักษณะงานที่กำหนด
- มีความรู้พื้นฐานด้านการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
- สามารถไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
4. เจ้าหน้าที่สถิติ
- วุฒิปวช.และหากมีประสบการณ์ทางด้านจัดเก็บข้อมูลทางสถิติการเกษตร โดยมีใบรับรอง ซึ่งผู้รับรองต้องไม่ต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการกอง หรือผู้จัดการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ในวิธีการ และกระบวนการเก็บและจำแนกข้อมูลสถิติอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
- สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ตลอดเวลา
หลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมกับใบสมัครคัดเลือก
- รูปถ่ายขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครในวันปิดรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับด้วย
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 15-23 กันยายน 2551 ในวันและเวลาราชการ (สามารถ Download ใบสมัครได้ทาง www.oae.go.th)

 
ลงวันที่ 25/09/2008 22:05:51
จำนวนผู้ชม 2512
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ