ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดสอบระดับ 3-4 วุฒิปริญญาตรี-โท 67 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดสอบระดับ 3-4 วุฒิปริญญาตรี-โท 67 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งระดับ 3 และระดับ 4 ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมายระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์และภาษาศาสตร์ มีความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี
2. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมายระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ และภาษาศาสตร์
- มีความรู้ความสามารถทางภาษาเกาหลีเป็นอย่างดี
3. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมายระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์และภาษาศาสตร์
- มีความรู้ความสามารถทางภาษาเยอรมันเป็นอย่างดี
4. วิทยากร 4 จำนวน 35 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
5. วิทยากร 4 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโททางจดหมายเหตุ หรือประวัติศาสตร์
6. วิทยากร 4 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโทรคมนาคม
7. วิทยากร 4 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท ทางการจัดการสิ่งแวดล้อม
8. วิทยากร 4 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท ทางสาธารณสุขศาสตร์
9. วิทยากร 4 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท ทางจิตวิทยาอุตสหากรรม
10. วิทยากร 4 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์
11. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 4 จำนวน 5 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริการ
12. นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
- มีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษในระดับดี และสามารถเขียนข่าว ออกแบบเว็บไซต์ได้
13. นิติกร 4 จำนวน 6 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท ทางกฎหมาย
14. บรรณารักษ์ 4 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
15. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 4 จำนวน 6 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมายระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ และภาษาศาสตร์ มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
คุณสมบัติทั่วไป
- ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียนเข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2535
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครได้ ระหว่างวันที่ 18-35 กันยายน 2551 เวลา 09.00-16.00 น.เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไท กทม.104000 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2357 3100 ต่อ 3109-12 หรือทาง เว็บ www.parliament.go.th
เอกสารและหลักฐานที่จะยื่นในการสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังน้
ตำแหน่งระดับ 3
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนจำอย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์แสดงว่ามีสุขภาพแข็งแรงซึ่งแพทย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
ตำแหน่งระดับ 4
- รูปขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างละ 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์แสดงว่ามีสุขภาพแข็งแรง จำนวน 3 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ
ให้ผู้สมัครคัดเลือกให้สำเนาปริญญาบัตรและใบระเบียนแสดงผลการศึกษาแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือกทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียนเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือกคือวันที่ 26 กันยายน 2551
ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนำหลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาที่สำเร็จ พร้อมสำเนาหลักสูตร จำนวน 1 ชุด
ผู้สมัครคัดเลือกในตำแหน่งระดับ 3 และ 4 จะต้องเขียนคำรับรองสำเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับ รับรองถ่ายจากต้นฉบับจริง และลงชื่อกับกำไว้ด้วย
ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และหากปรากฎว่าผู่ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกก็จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทันที
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
จะประกาศให้ทราบในวันที่ 15 ตุลาคม 2551 ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทีปโก้ ชั้น 16 ถ.พระรามที่ 6 พญาไท กทม.10400 หรือ ทาง www.parliament.go.th
การคัดเลือก
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ระดับ 3 (หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 3)
1. สอบข้อเขียน
- สอบข้อเขียนเพื่อประเมินความสามารถในเชิงวิเคราะห์โดยให้ข้อมูลทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย
- สอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาตางประเทศโดยเป็นภาษาต่างประเทศตามที่กำหนดในแต่ละหน่วย
2. สัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง
2.1 สอบข้อเขียน
- สอบข้อเขียนเพื่ประเมินความสามารในเชิงวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย รวมถึงวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่คัดเลือก
- สอบข้อเขียนเพื่อประเมินความสามารถในการสื่อสารความหมายทั้งภาษไทยและภาษาอังกฤษ
2.2 สัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ระดับ 4 (หน่วยที่ 15)
- สอบข้อเขียนเพื่อประเมินความสามารถในเชิงวิเคราะห์ให้ข้อมูลทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และกฏหมาย รวมถึงวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่คัดเลือก
- สอบข้อเขียนเพื่อประเมินความสามารถในการสื่อสารความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 
ลงวันที่ 25/09/2008 21:53:00
จำนวนผู้ชม 1362
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55403 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน