SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 1 ตน.

สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 1 ตน. | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 1 ตำแหน่ง

สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 กรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ระหว่างวันที่ 16 – 24 กันยายน 2551

คุณสมบัติ

1. มีคุณวุฒิปริญญาตรี วท.บ. ทางสัตวบาล หรือสัตวศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีทางสัตวบาล / สัตวศาสตร์ หรือ ทางการเกษตร

2. มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานวิจัย

3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

4. มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้หลักฐานที่นำมายื่นในวันสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

- สำเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างน้อย 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 24 กันยายน 2551

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 กันยายน 2551 ในวันและเวลาราชการ (สามารถ Download ใบสมัครได้ทาง www.dld.go.th/region1 ) โทรศัพท์ 02-501ลงวันที่ 25/09/2008 21:50:05
จำนวนผู้ชม 1364
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ