SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) ครั้งที่ 7/2551

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) ครั้งที่ 7/2551 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) ครั้งที่ 7/2551
-------------------------------


ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) ครั้งที่ 7/2551 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ

ก. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ยาม

ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีคุณสมบัติตาม ข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
1.2 สามารถปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จังหวัดปทุมธานี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ค. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
1. กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานประกอบการ สมัคร ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2551 ไปจนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2551
ตามวันราชการ ในเวลา 09.00 น. - 15.30 น. ณ งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
- 2 -

2. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
2.1 ใบสมัคร ขอรับได้ ณ. สถานที่รับสมัครตามข้อ 1.
หรือ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้จาก

http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person เลือก งานบริหารงานบุคคล
2.2 หลักฐานการศึกษา และรายละเอียดผลการศึกษาพร้อมสำเนา
อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน อย่างใด อย่างหนึ่ง
พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
ถ่ายมาแล้วไม่ เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องเสียค่าธรรมเนียมการคัดเลือกจำนวน 20 บาท

ง. เกณฑ์การคัดเลือก
ทดสอบโดยพิจารณาความเหมาะสมจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพด้านต่าง ๆ และ หรือทดสอบความถนัด ความสามารถ ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร

จ. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตลอดจนวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
และวันสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตลอดจน วัน เวลาและสถานที่คัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ในวันที่ 15 ตุลาคม 2551 ณ ตู้ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรือดูทาง Internet ที่ Web site
http://www.tu.ac.th- 3 -

ฉ. เกณฑ์การขึ้นบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ในแต่ละตำแหน่งเป็นเวลา 1 ปี
นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หากพ้นกำหนดนี้ให้ยกเลิกบัญชี ทั้งนี้ หากบัญชียังไม่ยกเลิกด้วยเหตุผลดังกล่าว แต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) ในตำแหน่งเดียวกันขึ้นใหม่อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้แล้ว ให้ยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) ครั้งที่ 7/2551 ในตำแหน่งเดียวกันนั้น ตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้


ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2551ลงวันที่ 25/09/2008 21:47:38
จำนวนผู้ชม 1148
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ