SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งบุคลากร 4 เงินเดือน 9,700 บาท หรือตามที่ก.พ.กำหนด
- ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2501
- วุฒิปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของ ก.พ.
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมคัดเลือก
เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปขนาด 1.5*2 นิ้ง จำนวน 3 รูป
- สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัยที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ จะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (2535) มายื่นด้วยลงวันที่ 25/09/2008 21:39:07
จำนวนผู้ชม 1089
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ