SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป วุฒิปริญญาโท ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป วุฒิปริญญาโท ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง
พนักงานวางผังเมือง บริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 11,610 บาท 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท ทางผังเมือง หรือสถาปัตยกรรม
- ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี และอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี และมีสิทธิจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำทุกปีตามเงื่อนไขที่กำหนดรวมทั้ง จะได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลา การได้รับค่าตอบแทนระหว่างการลาค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม สิทธิในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่านสรรหาบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ชั้น 4 อาคาร 10 ชั้น) ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไท กทม.ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2551 ในวันเละเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น.ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น.หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง โทร.0 2299 4156
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่าย ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยบชื่อ-สกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักญานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบในวันยื่นใบสมัคร จำนวน 100 บาท เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับราชการประเมินสมรรณะลงวันที่ 31/08/2008 20:58:45
จำนวนผู้ชม 2942
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ