ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เป็นผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เป็นผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เป็นผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานกองติดตามและประเมินผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.หน้าที่ความรับผิดชอบ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น แผนงานนโยบาย แผนวิสาหกิจของธนาคาร แผนงานพัฒนาปรับปรุง การเปิดดำเนินงานสาขา การออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การปรับปรุงคุณภาพหนี้ กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ด้านการเกษตร ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 เพศชายหรือหญิง
2.1.2 อายุตั้งแต่ 18 - 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร)
2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.1.4 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
2.1.5 ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติด โดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของทางราชการ หรือ สถานบำบัดที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
2.1.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.1.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการหรือออกจากองค์การของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
2.1.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.1.10 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นพนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา/วิชาเอก ด้านสถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การวิจัย การติดตามและประเมินผล เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ นโยบายสารธารณะ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2.2.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และโปรแกรม SPSS ได้ดี
2.2.3 มีประสบการณ์ในงานวิจัยและประเมินผลไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. อัตราเงินเดือน ขั้นต้นระดับปริญญาโท 12,000 บาท ธนาคารจะพิจารณาตกลง อัตราเงินเดือนตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ผ่านการคัดเลือกที่ตรงกับความต้องการสำหรับตำแหน่งงาน

4. ระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้างปีต่อปี โดยธนาคารจะประเมินพฤติกรรมและทัศนคติ เมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือน และ 1 ปี เพื่อเข้าสู่กระบวนการทดสอบและประเมินผลเป็นพนักงาน หากผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก จะบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ต่อไป
5. การสอบคัดเลือก
5.1 สอบข้อเขียน
5.1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
5.1.2 วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ จะต้องได้คะแนนแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 หรือตามจำนวนที่ธนาคารพิจารณาว่าเหมาะสม หากผู้ผ่านเกณฑ์มีจำนวนน้อยและไม่เพียงพอกับจำนวนที่ต้องการ ซึ่งธนาคารจะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนลงได้โดยเป็นไปตามหลักการวัดผล
5.2 สอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใด ๆ โต้แย้งมิได้

6. เอกสารการสมัคร
6.1 สำเนาภาพถ่ายใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ระบุวันที่สำเร็จการศึกษาภายในวันสิ้นสุดการรับสมัคร
6.2 สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
6.3 ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
6.4 เอกสารรับรองประสบการณ์การทำงาน ที่ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ในตำแหน่งที่สมัคร
6.5 สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

7. การสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานสรรหาคัดเลือก กองบริหารอัตรากำลัง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2280-0180 ต่อ 2457-8 ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือส่งเอกสารการสมัครงานมาที่ E-Mail :
recruit@baac.or.th (ผู้สมัคร จะต้องแนบเอกสารการสมัครงานตามที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน มิฉะนั้นธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณา)

8. การประกาศผลการสอบคัดเลือก ธนาคารจะประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนน และจะบรรจุผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามลำดับตามอัตราว่างของส่วนงาน ผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ ธนาคารจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันประกาศผล
ลงวันที่ 18/08/2008 11:46:02
จำนวนผู้ชม 1942
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 08 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55142 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน