ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับพนักงานราชการ 33 อัตรา

ปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับพนักงานราชการ 33 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

ปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับพนักงานราชการ 33 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โทร.0 2225 8260
1. พนักงานบริการ 1 อัตรา
- วุฒิ ม.ต้น เพศชาย(ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือไดรับการยกเว้น)
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- สำนักโยธาธิการกลาโหม โทร.0 2585 9402
2. พนักงานบริการขนส่ง 1 อัตรา
- วุฒิม.ต้น เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
3. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ (1 อัตรา)
- วุฒิปวช.ช่างซ่อมเครื่องยนต์
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม โทร.0 2980 5800 ต่อ 5507 หรือ 0 2980 5954
4. พนักงานบริการ 2 อัตรา
- วุฒิ ม.ปลาย เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
สำนักงานนโยบายและแผนกลาโหม โทร.0 2222 9369
5. พนักงานบริการ 2 อัตรา
- วุฒิม.ต้น เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
กรมเสมียนตรา โทร.0 2222 7189
6. พนักงานบริการ 3 อัตรา
- วุฒิม.ต้น เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
7. พนักงานบริการ 1 อัตรา
- วุฒิม.ต้น เพศชาย/หญิง (เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
8. พนักงานบริการ 1 อัตรา
- วุฒิปวช. เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
9. พนักงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
- วุฒิ ปวส.คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
- เพศชาย/หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
กรมพระธรรมนูญ โทร.0 2224 1035
10. พนักงานบริการ 1 อัตรา
- วุฒิม.ปลาย เพศชาย/หญิง (เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
11. พนักงานธุรการ 1 อัตรา
- วุฒิ ปวช. เพศชาย/หญิง (เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
กรมการเงินกลาโหม โทร.0 2980 5800 ต่อ 5151
12. พนักงานธุรการ 1 อัตรา
- วุฒิปวช.การบัญชี คอมพิวเตอร์
กรมการอุตสาหกรรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โทร.0 2241 0430 หรือ 0 2241 4398
13. พนักงานบริการ 1 อัตรา
- วุฒิ ม.ต้น เพศชาย/หญิง (เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสหากรรม ป้องกันประเทศและพลักงงาน โทร.0 3648 6205 ต่อ 36244
14. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
- วุฒิปวช.พาณิชยการ การบัญชี การขาย บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร
- เพศชาย/หญิง (เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
15. พนักงานสถิติ 1 อัตรา
- วุฒิปวช.พาณิชยการ การบัญชี คอมพิวเตอร์ การธนาคาร การเงินและการธนาคารบริหารธุรกิจ
- เพศชาย/ หญิง (เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
16. ช่างกลโรงงาน 5 อัตรา
- วุฒิปวช.ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสหากรรม ช่างเชื่อมและแผ่นโลหะอุตสาหกรรม
- เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
17. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 2 อัตรา
- วุฒิ ปวช.ช่างซ่อมเครื่องยนต์ เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
18. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า 1 อัตรา
- วุฒิปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า
- เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์อุตสหากรรมป้องกันประเทศและพลักงานทหาร โทร.0 2391 7713
19. พนักงานบริการอุตสหากรรม 2 อัตรา
- วุฒิม.ต้น เพศชาย / หญิง (เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
กรมการสรรพกำลังกลาโหม โทร.0 2980 5800 ต่อ 5411
20. พนักงานบริการ 1 อัตรา
- วุฒิ ม.ต้น เพศชาย/หญิง (เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม โทร.0 2391 5195 หรือ 0 2391 0111
21. พนักงานบริการ 2 อัตรา
- วุฒิม.ต้น เพศชาย/หญิง เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่าย ขนาด 1*1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาแสดงผลการศึกษา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
- สำเนาหลักฐานอื่น เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เป็นต้น
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
- ค่าธรรมเนียมการสอบ อัตรา 200 บาท
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ด้วยตนเองส่วนราชการที่เปิดรับสมัคร ส่วนการรับสมัคร สามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสอบถามรายละเอียดได้ตามเบอร์โทรในแต่ละหน่วยงานตั้งบัดนึ้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2551 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 18/08/2008 11:40:15
จำนวนผู้ชม 1663
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 17 กันยายน 2562

ผู้ใช้งาน 53460 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128373 คน