ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบเภสัชกร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบเภสัชกร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้
ตำแหน่งเภสัชกร 3 เงินเดือน 8,700 บาท (ตำแหน่งเลขที่ 87) สังกัดกลุ่มกำลังดูแลก่อนออกสู่ตลาด กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
- พิจารณาการขออนุญาตขออนุญาต ผลิต นำเข้า ขายและโฆษณาเครื่องมือแพทย์
- พิจารณาการแจ้งรายละเอียดสำหรับการผลิต นำเข้า และขายเครื่องมือแพทย์
- พิจารณาการขอหนังสือรับรองเพื่อการส่งออก
- เสนอแนะเพื่อปรับปรุง และแก้ไขกฎระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับตามกฎหมาย
- ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ และระบบการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ก่อนออกสู่ตลาด
- ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะการจักทำแผนงาน โครงการและงบประมาณ
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับการมอบหมาย
- วุฒิปริญญาตรี ทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) และได้รับประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 3 ชั้น 2 ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น.ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น.
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบกรอกข้อความในใบสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และลงลายมือชื่อ ในใบสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนไปยังฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2551 โดยถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทงประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร เอกสารการสมัครที่ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร เอกสารการสมัครที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรองรองว่าสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
7. ใบรับรองแพทย์
8. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกในวันที่ 20 สิงหาคม 2551 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 3 ชั้น 2 ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000 และทาง www.fda.moph.go.thลงวันที่ 18/08/2008 11:35:52
จำนวนผู้ชม 896
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 08 ธันวาคม 2562

ผู้ใช้งาน 53700 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128393 คน