SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเจ้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ในกองตรวจและประสานราชการ และหน่วยงานที่มีตำแหน่งว่าง
ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 อัตราเงินเดือน 9,700 บาท
- วุฒิปริญญาโท ทางการศึกษา
- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของ ก.พ.
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 25-29 สิงหาคม 2551 ในเวลาราชการ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการคัดเลือก
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่าย ขนาด 1.5* 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัคร อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการหรือทะเบียนบ้าน สูติบัตร หรือใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาหลังสือแจ้งผลการสอบภาค ก.และภาค ข. เพื่อใช้ในการคัดเลือกบรรจุเจ้ารับราชการในส่วนราชการต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
หมายเหตุ ผู้ทีได้รับคัดเลือกเมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วยลงวันที่ 18/08/2008 11:21:49
จำนวนผู้ชม 1242
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ