ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง | สถาบันพยาธิวิทยา เปิดรับ ลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง | สถาบันพยาธิวิทยา เปิดรับ ลูกจ้างชั่วคราว | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สถาบันพยาธิวิทยา จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็น
ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราเงินเดือน 7,100.-บาท 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้าง
ประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 โดยอนุโลม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินสามสิบปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(7) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ลาออกจากราชการไว้ก่อน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-2-
(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(15) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
- เพศชาย
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือไม่ต่ำกว่านี้
- มีใบอนุญาตขับขี่และประสบการณ์ด้านการขับรถยนต์
- มีความชำนาญในเส้นทางในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี
- ในกรณีว่างเว้นจากการขับรถยนต์สามารถช่วยงานด้านธุรการของฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมายได้
3. วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถกรอกใบสมัคร และส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์
ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สถาบันพยาธิวิทยา (ภายในบริเวณโรงพยาบาลราชวิถี) ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-23548208-15 ต่อ 223 หรือสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2551
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในการสมัครสอบ
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3-4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
1 ปี จำนวน 1 รูป
4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน ,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4.4 ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
4.5 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
4.6 สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
-3-
5. หลักสูตรและวิธีการสอบ
คณะกรรมการฯ จะดำเนินการสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด
วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
วันที่ 18 สิงหาคม 2551 ณ สถาบันพยาธิวิทยา (ในบริเวณ รพ. ราชวิถี) ราชเทวี
กรุงเทพ ฯ 10400
7. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
วันที่ 20 สิงหาคม 2551 เวลา 10.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ
ณ สถาบันพยาธิวิทยา (ในบริเวณ รพ. ราชวิถี) ราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
8. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
วันที่ 22 สิงหาคม 2551 เวลา 10.00 น. ชั้น 2 สถาบันพยาธิวิทยา บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

รายละเอียดเพิ่มเติม :


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 04/08/2008 15:02:14
จำนวนผู้ชม 1328
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 15 เมษายน 2564

ผู้ใช้งาน 55088 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน