ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายการสอน ครั้งที่ 5/2551

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายการสอน ครั้งที่ 5/2551 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน ครั้งที่ 5/2551 ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะจ้าง / อัตราเงินเดือน

พนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน จำนวน 2 อัตรา

ระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 7,940 บาท

ระดับปริญญาโท อัตราเงินเดือน 9,700 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้


2.1 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร


2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้


3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2551 เวลา 09.00 – 15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


4. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัคร


4.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์


4.2 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ


4.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ


4.4 ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (กรณีที่รับปริญญาบัตรแล้วให้ใช้ปริญญาบัตร ถ้ายังไม่ได้รับปริญญาบัตรให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย ให้การรับรอง)

2

4.5 ใบรายงานผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ


4.6 ใบสำคัญทางทหาร (เพศชาย) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ


4.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป


4.8 หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี)


4.9 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ


(ในวันสมัครโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ผู้ชายงดกางเกงยีนส์ ผู้หญิงสวมกระโปรง)


5. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมคนละ 100 บาท


6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและแจ้งรายละเอียดการสอบในวันที่3 สิงหาคม 2551


7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยจะทำการคัดเลือกด้วยการสอบข้อเขียนในสาขาวิชาเอกที่สมัคร ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานของผู้สมัครด้วยการสัมภาษณ์ และทดลองสอน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ในการสอน ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญาและบุคลิกภาพ


8. วัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 6 สิงหาคม 2551 สถานที่สอบ ให้เป็นไปตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ


9. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนสอบสัมภาษณ์และทดลองสอน ผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละหกสิบ


10. การประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจะประกาศผลการคัดเลือกโดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในอันดับที่สูงกว่า

3

11. การบรรจุและแต่งตั้ง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนในประกาศรับสมัคร โดยจะแจ้งกำหนดวันรายงานตัว วันเข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทราบในประกาศผล การคัดเลือก

อนึ่ง หากมีตำแหน่งที่ประกาศคัดเลือกในครั้งนี้ว่างอีกภายหลังการบรรจุและแต่งตั้ง ผู้คัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ในบัญชีผู้คัดเลือกได้


12. การประกาศผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2551

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2551

รายละเอียดเพิ่มเติม :
http://www.kru.ac.th/images/stories/office/74pk_work.pdfลงวันที่ 28/07/2008 12:45:36
จำนวนผู้ชม 1188
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54248 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128434 คน