SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมบังคับคดี รับสมัคร พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป

กรมบังคับคดี รับสมัคร พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กรมบังคับคดีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้
ตำแหน่งพนักงานราชการที่รับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ด้านการพัฒนาโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล อัตราว่าง 3 อัตรา (รหัส 100) อัตราค่าตอบแทน 9,530 บาท
- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านคอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศ การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาโทรคมนาคม หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงาน คอมพิวเตอร์ อัตราว่าง 3 อัตรา ประกอบด้วยงานด้านระบบเครือข่าย 2 อัตรา (รหัส 200) และงานด้านการออกแบบและพัฒนา Website 1 อัตรา (รหัส 300) อัตราค่าตอบแทน 9,530 บาท
- วุฒิปริญญาตรี ในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักร หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือปริญญาตรีและมีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่ 14-22 กรกฎาคม 2551 เฉพาะวันทำการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น.และภาคบ่าย 13.00-16.00 น.ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 2 อาคารอสีติพรรษ (ริมคลองชักพระ) กรมบังคับคดี ถ.บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม.
ค่าธรรมเนียมสมัคร
สำหรับพนักงานราชการกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานบริหารทั่วไป 100 บาท เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
- รูปถ่ายขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งจำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับลงวันที่ 28/07/2008 12:35:04
จำนวนผู้ชม 1714
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ