SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลบัวใหญ่ รับสมัครสอบ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลบัวใหญ่ รับสมัครสอบ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

โรงพยาบาลบัวใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ปฏิบัติ

งานประจำที่ งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว

1.คุณสมบัติ
1.1 เพศหญิง หรือ เพศชาย อายุ 21-35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
1.2 สัญชาติไทย
1.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
1.4 มีทักษะและประสบการณ์ด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และเครื่องพิมพ์ดีดได้
1.5 มีความรู้ความสามารถ อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ได้ดี
1.6 มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน และมีใบรับรองแพทย์
1.7 ไม่เป็นผู้ที่เคยรับโทษทุกกรณี
1.8 ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด
1.9 สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
1.10 มีความซื่อสัตย์สุจริต
1.11 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
1.12 หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านสาธารณสุข ให้นำหนังสือรับรองการปฏิบัติงานมาด้วยเพื่อ ประกอบการพิจารณา
1.13 เป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
2. หลักฐานในการรับสมัครสอบ
1.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น (ไม่สวมแว่นตาดำ, ไม่สวมหมวก ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5.ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
6.ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
7.หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
8.หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
9.ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 30.-บาท

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบติดต่อขอรับใบสมัครที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบัวใหญ่ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 - 8 สิงหาคม 2551

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวันสอบคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวันสอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ที่บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบัวใหญ่ สำหรับผู้ที่สมัครสอบไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามประกาศ นั้น หากผู้สมัครท่านใดยืนยันได้ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก โปรดนำหลักฐานแสดงคุณสมบัติไปติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ งานธุรการ ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป โรงพยาบาลบัวใหญ่ ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง หากปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจะได้รับพิจารณาให้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกต่อไป
วิธีการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน/ สัมภาษณ์
วัน เวลาและสถานที่สอบ กำหนดสอบวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบัวขาว
การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2551 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบัวใหญ่
การปฏิบัติงาน
- รับสัญญาว่าจ้างการปฏิบัติงาน
- รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 กันยายน 2551 ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบัวใหญ่


ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551ลงวันที่ 28/07/2008 12:02:06
จำนวนผู้ชม 1733
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ