SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 61 ประจำปี 2552 จำนวน 100 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 61 ประจำปี 2552 จำนวน 100 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ


กรมการพัฒนาชุมชน จะรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 61 ประจำปี 2552 ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตำบลที่เป็นภูมิลำเนาบ้านเกิดของผู้ได้รับการคัดเลือกโดยยกเว้นภูมิลำเนาในเขตเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้
จำนวน ระยะเวลาการปฏิบัติงานและเงื่อนไขการแต่งตั้ง
- การคัดเลือกบุคคลครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกอาสาสมัครของกรมการพัฒนาชุมชนไม่มีข้อผูกพันในการบรรจุเข้ารับราชการ
- กรมการพัฒนาชุมชน จะแต่งตั้งบุคคลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 100 คน ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาพัฒนารุ่น 61 ประจำปี 2552 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่กำหนดและปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลภูมิลำเนาบ้านเกิด
คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครและมีสถานภาพโสด
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
- มีความสนใจที่จะเรียน และมีใจอาสาสมัครในกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ต.มีกำหนด ระยะเวลาหนี่งปี
- สามารถจัดทำเอกสารแนวทางหรือโครงการที่จะแนวทางหรือโครงการที่จะดำเนินการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดด้วยตนเอง
- มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตเทศบาล
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในการสมัครคัดเลือก
- ใบสมัครคัดเลือก ตามแบบที่กำหนด
- รูปถ่าย ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
- สำเนาหลักฐานการศึกษา
- ใบรับรองแพทย์
- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) พร้อมรับรองสำเนา ให้นำเอกสารฉบับจริงมาด้วย
- เอกสารแนวทางหรือโครงการที่จะพัฒนาชุมชนบ้านเกิด จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาด 16 pt. ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A 4 พร้อมสำเนาจำนวน 3 ชุด
- ใบแสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่นพัฒนาบ้านเกิด
- ใบแสดงการผ่านการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
การรับสมัคร
- ให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวัน เวลาราชการระหว่างวันที่ 9-31 กรกฎาคม 2551 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดที่เป็นภูมิลำเนา
- ให้ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบให้ครบถ้วนในวันยื่นใบสมัคร โดยจะไม่รับพิจารณาผู้ขาดคุณสมบัติและผู้สมัครที่มีเอกสารไม่ครบถ้วนในทุกกรณีในวันสมัครลงวันที่ 21/07/2008 15:52:02
จำนวนผู้ชม 1378
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ