SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป หลายอัตรา

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป หลายอัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานโดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ผจส.จัดการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านบริหารจัดการ
- มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการการตรวจประเมิน Total Quality Management และ ISO
- มีความรู้ทางด้านบริหารจัดการและการบริหารโครงการ
- มีความรู้ทางด้านการบริหารงบประมาณ
- มีความสามารถวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล สรุป และนำเสนอเป็นรายงาน
- มีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานราชการเป็นอย่างดี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการเป็นวิทยาการ
2. ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศเพื่อการจัดการ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป ด้านบริหารงานโครงการ ทั้งด้าน Infrastructure และระบบสารสนเทศ
- สามารถวางแผนและบริหารงานงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบต่าง ๆ
- มีความรู้การทำ การวิเคราะห์ความต้องการของระบบสารสนเทศได้เป็นอย่างดี การวิเคราะห์และออกแบบระบบ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของระบบได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ในการออกแบบฐานข้อมูล และประยุกต์ใช้โปรแกรมประเภทจัการฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะด้าน Project Management
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี และบุคลิกน่าเชื่อถือ
- มีทักษะการบริหารทีมงาน
3. วิทยากรที่ปรึกษาด้านพัฒนาการจัดการองค์กร
- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาการบริหารจัดการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาองค์กร
- มีทักษะในการวิเคราะห์ การถ่ายทอดความรู้ การให้คำปรึกษาและการบริหารงานโครงการ
- ชอบการทำงานเป็นทีม ชองการเรียนรู้
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
4. ผู้จัดการส่วนวิจัยการจัดการองค์กร
- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาการบริหารเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถิติ อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ตรงในการทำงานวิจัย 3 ปีขึ้นไป
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
- สามารถอ่านค่าทางสถิติในการวิเคราะห์ประมวลผลได้
- สามารถนำเสนองานได้น่าเชื่อถือ
- มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานวิชาการ มีภาวะผู้นำ และบุคลิกน่าเชื่อถือ
5. วิทยากร ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิต
- อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการการดำเนินงานและประสานงานจัดประชุมสัมมนา การศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไปทางด้านการควบคุมระบบและกระบวนการผลิต/ด้านการเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการนำเสนอ
6. ผู้จัดการส่วนการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
- วุฒิปริญญาตีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งบริหาร เคยทำงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดทิศทาง การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการลูกค้าการเงิน การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารข้อมูลสารสนเทศและการจัดการกระบวนการ
- มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะในการนำเสนอและถ่ายทอด
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ การเชื่อมโยงการแก้ปัญหา มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- มีทักษะในการบริหารงานในลักษณะที่เป็นโครงการ
- มีทักษะในการบริหารจัดการ
7. หัวหน้างานตรวจสอบ
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือด้านการเงิน
- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบหรือเทียบเท่าอย่างน้อย 5 ปี
- มีความเข้าใจในงานตรวจสอบภายในอย่างดี เทียบเท่ามาตรฐาน CIA
- มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการเพิ่มผลผลิต
- มีภาวะความเป็นผู้นำและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างดี
8. วิทยากรที่ปรึกษาด้านพัฒนาการจัดการองค์กร (เน้นความรู้ทางด้านการบริหารงาน HR)(2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- มีทักษะในการนำเสนองาน การให้คำปรึกษา และการถ่ายทอดความรู้
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และ SPSS ได้ดี
9. หัวหน้าแผนกเผยแพร่และส่งเสริม (พนักงานประจำ)
- วุฒิปริญญาโท ทางด้านบริหาร เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กร อย่างน้อย 8 ปี โดยรับตำแหน่งในระดับผู้บริหารอย่างน้อย 4 ปี
- มีความรู้ความเข้าใจหลักการ การประยุกต์ใช้และความเชื่อมโยงของ Quality/Productivity/ TQM/Business Excellence Framework ต่อศักยาภาพการแข่งขันในระดับองค์กร
- มีทักษะในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และการมองเชิงระบบ
- มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
- มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
10. นักวิจัยด้านการจัดการองค์กร (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ทางด้านสาขาสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี สถิติเศรษฐศษสตร์ รหือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานวิจัยหรืองานวิเคราะห์ทางด้านสาขาใดสาขาหนึ่งตามข้างต้นอย่างน้อย 1-2 ปี
- สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และโปรแกรมสถิติได้ดี
- สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความคิดสร้างสรรค์และรักงานวิชาการ
- มีบทความเชิงวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในสื่อสิ่งพิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
11. เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ 2 ส่วนพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายบริหาร (พนักงานประจำ) (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ การบริหารอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพอย่างน้อย 3 ปี (สำหรับบุคคลภายนอก)
- มีประสบการณ์ในการควบคุมเอกสาร/ ข้อมูลในคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 3 ปี
- มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนงานติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลอย่างน้อย 3 ปี
- มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานอย่างน้อย 3 ปี
12. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (พนักงานชั่วคราว 1 ปี) (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
- มีความรู้ตามมาตรฐานการตรวจสอบหากมีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและบุคลิกน่าเชื่อถือ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมแนบเอกสารประวัติย่อ และรูปถ่ายมาที่ ผู้จัดการส่วนบุคคล สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ชั้น 12 อาคารยาคูลท์ 1025 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 Tel.0 2619 5500 ต่อ 115, 119 หรือส่ง E-mail:
recruit@ftpi.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลงวันที่ 27/05/2008 11:37:10
จำนวนผู้ชม 1338
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ