SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ในตำแหน่งอาจารย์ประจำ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ในตำแหน่งอาจารย์ประจำ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ในตำแหน่งอาจารย์ประจำตามสัญญาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

(ครั้งที่ ๔) จำนวน ๓๓ อัตรา

๑ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ

- สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อายุต้องไม่เกิน ๓๕ ปี

- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ป.โท ๙,๗๐๐๒ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ / วิทยาการสารสนเทศศาสตร์ / สารสนเทศศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยีสารสนเทศ

- สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อายุต้องไม่เกิน ๓๕ ปี

- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ป.โท ๙,๗๐๐๓ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ /วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐๔ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาสาธารณสุขศาสตร์ /สาขาระบาดวิทยา / สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / สาขาการแพทย์แผนไทย / สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ / สาขาการส่งเสริมสุขภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาลชุมชน / สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ / สาขาการพยาบาลเด็ก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ ระดับปฏิบัติงานได้

- มีประสบการณ์การทำงานด้านสาธารณสุขหรือการพยาบาล

- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ป.โท ๙,๗๐๐๕ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 2 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการบัญชี

- อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

- มีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- สามารถทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้

อัตราเงินเดือน ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐๖ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์(สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) หรือ

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) และปริญญาโท สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง และปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์

- มีประสบการณ์ตรงในการทำงานหรือการฝึกงานใน งานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ อย่างน้อย ๑ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีรายวิชาในหลักสูตรที่เรียนมาในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต

- สามารถทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้

อัตราเงินเดือน ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐๗ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตหรืออักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ / อเมริกัน ภาษาอังกฤษธุรกิจการแปลภาษาอังกฤษ

- สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ถ้ามีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า๕๕๐ หรือมีผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า ๖.๕ และมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี จะได้รับการพิจารณารับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐๘ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจหรือสาขาภาษาอังกฤษ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- มีความรู้ ความสามารถในการใช้สื่อการสอน และโปรแกรม Ms Office

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐๙ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางการท่องเที่ยวหรือโรงแรม

- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนระดับอุดมศึกษา / การทำงานด้านโรงแรม หรืองานวิจัยด้านการท่องเที่ยวจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐๑๐ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกทางภาษาจีน / ภาษาและวรรณคดี / วรรณกรรมจีน / ภาษาศาสตร์จีน / จีนศึกษา (การเมือง เศรษฐกิจสังคม) / การเรียนการสอนภาษาจีน

อัตราเงินเดือน ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐๑๑ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาดนตรี ประเภทเครื่องสายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาดนตรีวิทยา / ดนตรีสากล / ดนตรีศึกษา /ดุริยางคศาสตร์ (สากล) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีสากล

- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับดนตรี ประเภทเครื่องสาย กีตาร์ (เน้นกีตาร์คลาสสิค)

อัตราเงินเดือน ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐๑๒ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาดนตรี ประเภทเครื่องสายสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาดนตรีวิทยา / ดนตรีสากล / ดนตรีศึกษา /ดุริยางคศาสตร์ (สากล) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีสากล

- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับดนตรี ประเภทเครื่องสายสากล (ไวโอลิน วิโอลาเชลโล ดับเบิ้ลเบส (เน้นคลาสสิค)

อัตราเงินเดือน ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐๑๓ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาวิศวกรรมโยธาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา(วศ.ม.)(แขนงวิศวกรรมขนส่ง / วิศวกรรมโครงสร้าง / บริหารงานก่อสร้าง) และมีพื้นฐานระดับปริญญาตรี (วศ.บ.) วิศวกรรมโยธา

- มีผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมโยธา

- มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา (กว.)

- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐๑๔ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / ไฟฟ้า /ไฟฟ้าสื่อสาร / ระบบวัดคุมหรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและมีพื้นฐานปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้า

- มีผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐๑๕ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และต้องมีพื้นฐานปริญญาตรี (วศ.บ.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- มีผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐๑๖ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ / วิศวกรรมการจัดการ / การจัดการอุตสาหกรรม / วิศวกรรมเครื่องกล หรือปริญญาเอก ทางด้านอุตสาหกรรมทุกสาขา

- มีผลงานการวิจัย / งานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐๑๗ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิต 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

- สามารถสอนและประจำชั้นในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้

- มีความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน

- มีใบประกอบวิชาชีพครู

- ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ

- อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

อัตราเงินเดือน ป.ตรี ๗,๙๔๐.-

๑๘ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาทางการศึกษา โรงเรียนสาธิต 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางการศึกษา ทุกสาขา

- มีประสบการณ์ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

- มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาล ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

- มีความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน

- มีใบประกอบวิชาชีพครู

- ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ

- อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

อัตราเงินเดือน ป.ตรี ๗,๙๔๐.-๑๙ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาทางการศึกษา โรงเรียนสาธิต 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางการศึกษา ทุกสาขา

- สามารถสอนและประจำชั้นในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้

- มีความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน

- มีใบประกอบวิชาชีพครู

- ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ

- อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

อัตราเงินเดือน ป.ตรี ๗,๙๔๐.-

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในราคาชุดละ ๒๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๒๘ พฤษภาคม

๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร

๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์

๒ สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้โดย

อาศัยอำนาจของกฎหมายและแสดงว่าได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาของสถาบันหรือหนังสือ

รับรองผลการศึกษาว่าได้ศึกษาครบตามหลักสูตรแล้ว ทั้งนี้ ก่อนหรือในวันสุดท้ายของวันที่รับสมัคร /

สำเนาใบรายงานผลการศึกษา

๓ สำเนาทะเบียนบ้าน

๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๕ หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายครั้งเดียวกัน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ ทุกรายการให้มีฉบับจริงและสำเนาภาพถ่าย

ต้องรับรองความถูกต้องด้วยตนเองทุกชุดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.uru.ac.th  หรือกองบริหารงานบุคคลโทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1645
ลงวันที่ 17/05/2008 06:51:24
จำนวนผู้ชม 1742
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ