ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะบริหารธุรกิจ

1.อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบัญชี (1 อัตรา)
-เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโทด้านสาขาวิชาการบัญชี จากสถานบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ ที่ ก.พ.รับรอง ผู้สำเร็จการศึกษาต่างประเทศ และ/หรือเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.อาจารย์ประจำ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (1 อัตรา)
-เพศชาย/เพศหญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีใจรักการสอน ค้นคว้าศึกษาความรู้เพิ่มเติม มีความทุ่มเทและมีความเสียสละ

3.อาจารย์ประจำ หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม (2 อัตรา)
-เพศชาย/เพศหญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีใจรักการสอน ค้นคว้าศึกษาความรู้เพิ่มเติม มีความทุ่มเทและมีความเสียสละ

4.เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ (1 อัตรา)
-เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
-ถ้ามีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, Access ,Internet
-มีความสามารถในการวิเคราะห์งานเอกสาร และประสานงานได้ดี

คณะเทคนิคการแพทย์

5.อาจารย์ประจำ คณะเทคนิคการแพทย์ (3 อัตรา)
-เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
-สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท-เอก ในสาขาวิชา พยาธิวิทยาคลินิก เทคนิคการแพทย์ ที่เน้นทางด้าน โลหิตวิทยา และจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
-สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท-เอก ในสาขาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ พยาธิวิทยาคลินิก ที่เน้นทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ธนาคารโลหิต
-สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท-เอก ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ พยาธิวิทยาคลินิก ที่เน้นทางด้านเชื้อรา แบคทีเรีย เทคโนโลยีชีวภาพ อณูชีววิทยา
-มีประสบการณ์การทำงานประจำ (Routine work) ในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ไม่น้อยกว่า 2 ปี

6.อาจารย์ประจำเทคนิคการแพทย์ (1 อัตรา)
-เพศชาย/เพศหญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาวิชาเคมี พยาธิวิทยาคลินิก พิษวิทยา เทคนิค
-มีประสบการณ์การทำงานประจำ (Routine work) ในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี

คณะเภสัชศาสตร์

7.อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ (8 อัตรา)
-เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตรบัณฑิต
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ด้านเภสัชวิทยา เภสัชกรรมคลินิก เภสัชกรรมเทคโนโลยี เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชเคมี เภสัชเวท หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะศิลปศาสตร์

8.อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (2 อัตรา)
-เพศชาย/เพศหญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านอุตสาหกรรมบริการ การโรงแรม ธุรกิจการบิน หรือการท่องเที่ยว โดยต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านอุตสาหกรรมบริการ หรือการท่องเที่ยว
-มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้เป็นอย่างดี
-มีบัตรมัคคุเทศก์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
-สามารถออกฝึกภาคปฏิบัตินอกสถานที่กับนักศึกษาได้

9.อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย (4 อัตรา)
-เพศชาย/เพศหญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทางด้านภาษาไทย ภาษาและวรรณคดีไทย การสอนภาษาไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ถ้ามีประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

10.อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (2 อัตรา)
-เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท-เอก ทางภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์
-ถ้ามีประสบการณ์การสอน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

11.เจ้าหน้าที่ธุรการ (1 อัตรา)
-เพศชาย2เพศหญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สำเร็จการศึกษาระดับปวช.-ปวส.ทุกสาขาวิชา
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
-หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ

คณะพยาบาลศาสตร์

12.อาจารย์ประจำ สาขาวิชาแม่และเด็ก (1 อัตรา)
-เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท-เอกโดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการพยาบาลและปริญญาโท การพยาบาลสุขภาพจิต หรือการพยาบาลจิตเวช การพยาบาลแม่และเด็ก การผดุงครรภ์ การพยาบาล กุมารเวชศาสตร์ การพยาบาลครอบครัว หรือปริญญาโททางการพยาบาล หรือสาขาอื่นที่มีประสบการณ์ การทำงานการพยาบาลในหอผู้ป่วยหรือในชุมชนเกี่ยวกับสุขภาพจิต และหรือจิตเวช หรือที่มีประสบการณ์ การทำงานในหอผู้ป่วย ทางสูติศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ นรีเวชศาสตร์ และการพยาบาล ครอบครัว หรือปริญญาเอกทางการพยาบาล การสาธารณสุข หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ
-หากมีประสบการณ์ทางด้านแม่และเด็ก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

13.เจ้าหน้าที่ธุรการ (1 อัตรา)
-เพศชาย/เพศหญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
-มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Word, Excel, Power Point, Internet
-หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14.อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-เพศชาย/เพศหญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมคมนาคม
-มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญทางด้านระบบปฏิบัติการ หรือระบบเครือข่ายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

15.อาจารย์ประจำ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1 อัตรา)
-เพศชาย/เพศหญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาชีววิทยา)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
-หากมีประสบการณ์ด้านงานสอน งานวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กองอาคารสถานที่

16.เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (1 อัตรา)
-เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอิเลคทรอนิคส์ สาขาไฟฟ้า และสาขาอิเล็กทรอนิกส์
-มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค อย่างน้อย 2 ปี

17.นักวิชาการซ่อมบำรุง (2 อัตรา)
-เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า และสาขาเครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค อย่างน้อย 2 ปี
-มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค อย่างน้อย 3 ปี

18.มัณฑนากร (1 อัตรา)
-เพศชาย/หญิงถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ออกแบบตกแต่งภายใน)
-หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

19.วิศวกรไฟฟ้า (1 อัตรา)
-เพศชาย/หญิงถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า)
-หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

20.วิศวกรโยธา (1 อัตรา)
-เพศชาย/หญิงถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธา)
-หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

21.วิศวกรสุขาภิบาล (1 อัตรา)
-เพศชาย/หญิงถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
-หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

22.สถาปนิก (1 อัตรา)
-เพศชาย/หญิงถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสถาปัตยกรรม
-หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กองพัสดุ

23.เจ้าหน้าที่พัสดุ (1 อัตรา)
-เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช.- ปวส.ทุกสาขา
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
-หากมีประสบการณ์ด้านงานสารบรรณ จะพิจารณา เป็นพิเศษ

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

24.เจ้าหน้าที่ศิลปวัฒนธรรม (1 อัตรา)
-เพศชาย/เพศหญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านดนตรีไทย
-มีความสามารถในการฝึกซ้อมดนตรีไทยและให้คำปรึกษา แนะนำ วิธีเรียนรู้แก่นักศึกษา
-หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กองกลาง

25.นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (2 อัตรา)
-เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ความเข้าใจระบบฐานข้อมูล SQL Server, Access และอื่นๆ
-มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม VB,ASP หรือ NET เป็นต้น
-มีความสามารถในการออกแบบระบบสารสนเทศ
-สามารถแก้ไขและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในด้านของ Hardware, Software และ Internet ได้

กองคลัง

26.นักวิชาการการเงิน แผนกเงินเดือนและสวัสดิการ (1 อัตรา)
-เพศชาย/เพศหญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ ความสามารถในเรื่องการประกันสังคม
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
-หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สำนักพัฒนาวิชาการ

27.นักวิชาการการศึกษา แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา (1 อัตรา)
-เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา การอุดมศึกษา หลักสูตรและการสอน วัดผลการศึกษา วิจัยทางการศึกษา
-มีความรู้ความสามารถในการบริหารการศึกษา การวัดผลการศึกษา การประเมินหลักสูตร การทำวิจัย
-มีความสามารถในการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลทาง Internet
-มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access
-มีความสามารถในการวิเคราะห์งานเอกสาร และประสานงานได้ดี

28.นักวิชาการบัญชี (1 อัตรา)
-เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี

สำนักทะเบียนและประมวลผล

29.นักวิชาการศึกษา แผนกประมวลผลและสารสนเทศ (1 อัตรา)
-เพศชาย/เพศหญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม และพัฒนาระบบการทำงาน เพื่อให้ระบบสำนักทะเบียนและประมวลผลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพ มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม และสามารถประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี หรือมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองบุคลากร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 18/18 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร.0-2312-6300 ต่อ 1142, 1143, 1448 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที 30 เมษายน 2551 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 17/04/2008 14:53:23
จำนวนผู้ชม 1559
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54357 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน