SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับวุฒิปวส. - ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับวุฒิปวส. - ปริญญาเอก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะมนุษยศาสตร์

1.อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ (สาขาวิชาภาษาจีน) (พนักงานมหาวิทยาลัย) (1 อัตรา) -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก ทางด้านภาษาจีน ภาษาศาสตร์จีน การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ วรรณคดีจีน ปรัชญาจีน วัฒนธรรมจีน หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก โดยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาษาจีน และปริญญาโท-เอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้อง 301 ชั้น 3 ธุรการภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2579-5566 ต่อ 301 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2551 ในวันและเวลาราชการ
-------------------------------------------------------------------------

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.พนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานมหาวิทยาลัย) (1 อัตรา)
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การเงินการธนาคาร การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจาสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2551
-------------------------------------------------------------------------

คณะเศรษฐศาสตร์

3.อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (3 อัตรา)

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางเศรษฐศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ธุรการภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2942-8048, 0-2561-3474, 0-2579-0739 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551
-------------------------------------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์

4.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ลูกจ้างชั่วคราว) (1 อัตรา)

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์
-เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2942-8751-9 ต่อ 1204, 1217 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ
-------------------------------------------------------------------------

สำนักงานตรวจสอบภายใน

5.นักตรวจสอบภายใน (ลูกจ้างชั่วคราว) (1 อัตรา)

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ
-มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
-มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานตรวจสอบภายใน ชั้น 8 อาคารสารนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2942-8116, 0-2942-8500 ต่อ 4822-5 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 ในวันและเวลาราชการ
http://www.ku.ac.thลงวันที่ 17/04/2008 13:42:11
จำนวนผู้ชม 1764
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ