SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


องค์การเภสัชกรรม รับวุฒิม.6 - ปริญญาเอก

องค์การเภสัชกรรม รับวุฒิม.6 - ปริญญาเอก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยฯ (F1) และโครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาชีวสมมูลฯ (F3)

1.ปริญญาเอก เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (F1) (2 อัตรา)
-ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

2.ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ (F1) (2 อัตรา)
-เพศชาย และต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

3.ปริญญาเอก เภสัชศาสตรดุษฏีบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมี (F3) (1 อัตรา)
-ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

4.ปริญญาโท เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา เภสัชเคมี (F3) (1 อัตรา)
-ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

5.ปริญญาโท เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา ชีวเคมีทางการแพทย์ ชีวเคมี (F3) (1 อัตรา)
-ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

6.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ทางเคมีปฏิบัติ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการจัดการ (F3) (1 อัตรา)
-ไม่จำกัดเพศ หากเป็นผู้ชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

7.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาทางเคมีปฏิบัติ หรือวิทยาศาสตร์ (F3) (1 อัตรา)
-เพศชาย และต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

ตำแหน่งที่ 1-7 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551

8.วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีภัณฑ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา (1 อัตรา)
-ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งที่ 8 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2551

ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การเภสัชกรรม เลขที่ 75/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ

http://www.gpo.or.th
ลงวันที่ 17/04/2008 13:41:37
จำนวนผู้ชม 1898
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ