ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง รับสมัคร งานวุฒิ ปวส.-เอก 16 อัตรา

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง รับสมัคร งานวุฒิ ปวส.-เอก 16 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง

 รับสมัคร งานวุฒิ ปวส.-เอก 16 อัตราสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง เป็นหน่วยงานอิสระในสถาบันพระปกเกล้า มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักวิชาการ ทางด้านสังคมศาสตร์ (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท-เอก ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ (กฎหมายมหาชน) เศรษฐศาสตร์ การเมืองหรือสาขาสังคมศาสตร์อื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง
- มีความสามารถและประสบการณ์ในการวิจัยทางการเมืองการปกครองหรือกฎหมายมหาชนไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาการเมือง มีความสนใจทำงานด้านส่งเสริมความเข็มแข็งทางการเมืองของประชาชน การประสานงานเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
2. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ (กฎหมายมหาชน) เศรษฐศาสตร์การเมือง หรือสาขาสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. พนักานกฎหมาย (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี-โท ทางนิติศาสตร์ หรือสาขากฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการวางระบบงาน กฎหมาย งานวเคราะห์ หรือสาขากฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. พนักงานวิเทศสัมพันธ์ (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี-โท รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) อักษรศาสตร์ หรือสาขาด้านภาษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
- มีความสามารถในการประสานงานด้านการต่างประเทศหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. พนักงานประชาสัมพันธ์ (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี-โท ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน มนุษยศาสตร์ หรือสาขาด้านการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการวางแผนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานผลิตและจัดทำสื่อต่าง ๆ งานเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างาภาคประชาสังคม หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. พนักงานคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี-โท ทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาด้านคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการวางแผนระบบและบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศลการสื่อสาร การจัดทำเว็บไซต์และการจัดทำฐานข้อมูล หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. พนักงานบริหารทั่วไป (5 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี-โท ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศานสนศาสตร์ นิตศาสตร์ (กฎหมายมหาชน) เศรษฐศาสตร์การเมืองหรือสาขาสังคมศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในงานบริหาร และประสานงานทั่วไป งานธุรการสำนักงาน งานสารบรรณ งานบริหารการประชุมและบริหารโครงการ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. พนักงานบัญชี (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชีหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- มีความสามารถในการวางระบบงานการเงิน การบริหารกองทุน การจัดทำและตรวจสอบรายงานทางการเงิน หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
9. พนักงานการเงิน (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี ทางพาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (การคลัง) บริหารธุรกิจ (การเงิน) หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการวางระบบงานการเงิน การบริหารกองทุน การจัดทำและตรวจสอบรายงานทางการเงิน หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 10. พนักงานโสตทัศนศึกษา (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ วิชาเอกโสตทัศนศึกษา หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางช่างไฟฟ้า ช่างภาพ ช่างอิเล็กทรอนิกสื วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ศิลปกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการออกแบบงานศิลป์ประเภทต่าง ๆ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การควบคุมและดูแลการใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หมายเหตุ
- ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
- ผู้สมัครสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งได้
-ผู้ที่ป่านการทดสอบทางวิชาการจะต้องยื่นคะแนนการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ โดยคะแนนสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี (บุคคลที่มีคะแนนสอบเกิน 1 ปี หรือยังไม่ได้ทดสอบ สามารถลงทะเบียนสอบออนไลน์ครั้งที่ 5/2008 ระหว่างวันที่ 2-10 เมษายน 2551 ได้ทาง www.atc.chula.ac.th และสอบวันที่ 4 พฤษภาคม 2551)
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัคร
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง เลขที่ 2 อาคารรำไพพรรณี ชั้น 2 ถ.หลานหลวง แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.โทร.0 2280 6371-5 ต่อ 213-220 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2551 ในวันและเวลาราชการ
ลงวันที่ 14/04/2008 09:50:48
จำนวนผู้ชม 2310
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน