SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี -เอก 11 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี -เอก 11 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์

รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี -เอก 11 อัตรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร.0 2909 1434 เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยดังรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมความปลอดภัย หรือสุขศาสตร์ อุตสาหกรรม หรืออาชีวอนามัย หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ตำแหน่งอาจารย์ 6 อัตรา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
- วุฒิปริญญาโท หรือเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท หรือ เอก สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จำนวน 2 อัตรา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา
- วุฒิปริญญาโท สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ตำแหน่งเลขานุการ สังกัดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (ลูกจ้างชั่วคราว)
- วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
สนใจรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร ดังนี้
- หลักฐานการศึกษา
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
- ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร.0 2909 1434 ต่อ 246 หรือ
www.vru.ac.th
ลงวันที่ 07/04/2008 09:36:49
จำนวนผู้ชม 2222
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ