SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับสมัครงาน เข้ารับราชการ 13 อัตรา : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รับสมัครงาน เข้ารับราชการ 13 อัตรา : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้บุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำในสังกัดงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้
1. นักบิน (ประเภทเครื่องบินปีก) 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 26,740 บาท ปฏิบัติงานประจำ ที่ สนามบินนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
2. นักบิน (ประเภทเครื่องเฮลคอปเตอร์) 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 26,740 บาท ปฏิบัติงานประจำที่ สนามบินคลองหลวง จ.ปทุมธานี
3. ช่างวิทยุการบิน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,700 บาท ปฏิบัติงานประจำ ที่สนามบินนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
4. ผู้ช่วยช่างเครื่องบิน (ประเภทเครื่องบินปีก) 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,700 บาท ปฏิบัติงานประจำ สนามบินนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
5. ผู้ช่วยช่างเครื่องบิน (ประเภทเครื่องเฮลิคอปเตอร์) 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,700 บาท ปฏิบัติงานประจำที่ สนามบินคลองหลวง จ.ปทุมธานี
6. ลูกมือช่างเครื่องบิน (ประเภทเครื่องบิน) 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 6,470 บาท ปฏิบัติงานประจำที่ สนามบินนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือกจำนวน 30 บาท ในกรณีที่สมัครสอบคัดเลือกหลายตำแหน่งในครั้งเดียวกัน ให้เสียค่าธรรมเนียมสำรับตำแหน่งต่อ ๆ ไป เพียงครึ่งของอัตราดังกล่างข้างต้น
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2551 ในวันเละเวลาราชการ
หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบจำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่งจำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
- หนังสือรับรองและสำเนาหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้เคยปฏิบัติงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติมาแล้วเป็นเวลาไมน้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนดตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก
ส่วนตำแหน่งนักบิน ให้นำสำเนาสมุดภูมิการบิน พร้อมตัวจริงมาแสดงในวันสมัครและภายใน 3 เดือน ก่อนวันสมัครสอบคัดเลือก จะต้องมีชั่งโมงการบินร่วมกันไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
ขณะเดี่ยวกัน สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 (ทางรัฐศาสตร์ การศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์) อัตราเงินเดือน 9,700 บาท
- วุฒิปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์ การศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์
- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของก.พ.
2. นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 (ทางภาษาอังกฤษ)
- วุฒิปริญญาโท ทางภาษาอังกฤษ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของ ก.พ.
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 8-11 เมษายน 2551 ในวันเวลาราชการ กรณีผู้ที่ประสงค์จะยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะถือวันประทับตราไม่เกินวันที่ 11 เมษายน 2551 ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการคัดเลือก
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่าย ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัคร อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหนังสือแจ้งผลการสอบภาค ก.และภาค ข.เพื่อใช้ในการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ.จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ ผู้ทีได้รับคัดเลือกเมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคทึ่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 30 เมษายน 2551ลงวันที่ 31/03/2008 08:45:44
จำนวนผู้ชม 2491
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ