SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วิทยาลัยแพทย์พระมงกฏเกล้า รับสมัคร สอบคัดเลือก ทหารกองหนุน และ บุคคลพลเรือน เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วิทยาลัยแพทย์พระมงกฏเกล้า รับสมัคร สอบคัดเลือก ทหารกองหนุน และ บุคคลพลเรือน เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

วิทยาลัยแพทย์พระมงกฏเกล้า รับสมัคร สอบคัดเลือก ทหารกองหนุน และ บุคคลพลเรือน เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วิทยาลัยแพทย์พระมงกฏเกล้า รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างปีต่อปี ตามความจำเป็นของทางราชการ)
ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 2 (เพศชาย) เงินค่าจ้างรายเดือน 5,553 บาท
- ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ บุคคลพลเรือนชายที่จะเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในปี พ.ศ. 2551 ไม่รับสมัคร
- บิดา-มารดา ของผู้สมัครต้องมัสัญชาติไทยโดยกำเนินมิใช่โดยการแปลงสัญชาติ
- มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่มีโรคขัดต่อการรับราชการ
- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินลันพ้นตัว
- ไม่เป็นผู้ทีทางราชการสั่งให้ออก หรือใล่ออกจากราชการมาก่อน
- ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 และ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.ขนาดรอบอก 76/79 ซม.ขึ้นไป สำรหับผู้ที่มีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทหาร ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.ขนาดรอบอก 75/78 ซม.ขึ้นไป
หลักฐานการประกอบการรับสมัคร
- สำเนาหลักฐานการศึกษา
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดา-มารดา ของผู้สมัคร หากบิดา-มารดาถึงแกกรรม ให้นำใบมรณบัตร หรือหนังสือรับรองจากอำเภอ หรือเขต ซึ่งระบุสถานที่เกิดของผู้ถึงแก่กรรมไปแสดงแทน
- หลักฐานใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.8) หรือ สด.9 หรือ สด.43
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งดังกล่างให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นหลักฐานใบสมัครได้ที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกฏเกล้า โทร.0 2354 7749 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2551ลงวันที่ 24/03/2008 00:31:31
จำนวนผู้ชม 1723
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ