ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหาร : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหาร : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักกฎหมาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่บริหารงานประกันสุขภาพ (นิตกร)
- เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตรบัณฑิต
- มีความชำนาญเกี่ยวกับการยกร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งของส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐ และมีประสบการณ์ด้านงานยกร่างกฎหมายไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีความรู้ในหลักการและเหตุผลในการเสอนร่างกฎหมาย
- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายปกครอง
- มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
- มีทัศนคติที่ดี มีบุคลิกลักษณะที่สามารถทำงานเป็นทีม และประสานความร่วมมือกับคนอื่นเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร (สปสช.) ได้เป็นอย่างดี
ระเบียบการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้กรอกใบสมัครตามรายละเอียดได้ที่
http://www.nhso.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551
เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันรายงานแล้ว
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 นิ้ว
- ใบปริญญาบัตรและ Transcript พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- บัญชีเงินฝานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมสำเนาหลักฐานหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขบัญชี จำนวน 1 ฉบับ
ในกรณีที่ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุในตำแหน่งที่สมัครลงวันที่ 17/03/2008 17:01:55
จำนวนผู้ชม 1687
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55153 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน