SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี/โท เข้าอบรมพัฒนา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี/โท เข้าอบรมพัฒนา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมพัฒนาเป็นนักประเมินคุณภาพนอกด้านการอาชีวศึกษา (ผู้แทน สมศ.) ทำหน้าที่กรมการและเลขานุการคณะผู้ประเมินภายนอก
โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิปริญญาโท/เอก หรือเทียบเท่าด้านการวิจัยการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา สถิติการศึกษา / สถิติประยุกต์ หรือครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ที่ผ่านการเรียนในรายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา หรือมีผลงานทางวิชาการ/ทำวิทยานิพนธ์ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการประกันภัย/ประเมินคุณภาพการศึกษา
- มีความสามารถในการบริหารจัดการและติดต่อประสานงานได้ดี
- สามารถทำงานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดี
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน และใช้ Internet ในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สำนักงานกำหนดพร้อมด้วยเอกสารประกอบดังนี้
- หลักฐานแสดงคุณวุฒิในระดับปริญญาตรี/โท หรือปริญญาเอก
- ผลงานวิชาการท่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย/ประเมินคุณภาพการศึกษา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์มาที่ กลุ่มงานประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เลขที่ 128 ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 ตั้งแต่บัดนี้ขนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2551 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.เว้นวันหยุดราชการ หรือส่งจดหมายอิเล็ก ทรอนิกส์ E-mail:
jirapa@onesqa.or.thลงวันที่ 15/03/2008 00:26:59
จำนวนผู้ชม 1802
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ