ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อนุกรรมการสามัญข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครู เป็น ข้าราชการ กทม.1/51 บรรจุครั้งแรก 262 อัตรา

อนุกรรมการสามัญข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครู เป็น ข้าราชการ กทม.1/51 บรรจุครั้งแรก 262 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

อนุกรรมการสามัญข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เปิดสอบครู เป็น ข้าราชการ กทม.1/51 บรรจุครั้งแรก 262 อัตรา

ด้วยอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูกรุงเทพมหานครจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูกทม.จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (บรรจุครั้งแรก 70 อัตรา)
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (บรรจุครังแรก 20 อัตรา
3. กลุ่มวิชาอังกฤษ (บรรจุครั้งแรก 29 อัตรา)
4. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ (บรรจุครั้งแรก 26 อัตรา)
5. กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา (บรรจุครั้งแรก 15 อัตรา)
6. กลุ่มวิชาภาษาไทย (บรรจุครั้งแรก 28 อัตรา)
7. กลุ่มวิชาประถมศึกษา (บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา)
8. กลุ่มวิชานาฏศิลป์ (บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา)
9. กลุ่มวิชาพลศึกษา (บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา)
10. กลุ่มวิชาดนตรี (บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา)
11. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา-วาดเขียน (บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา)
12. กลุ่มวิชาคหกรรม (บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา)
13. กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ (บรรจุครั้งแรก 17 อัตรา)
14. กลุ่มวิชาเกษตรกรรม (บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา)
15. กลุ่มวิชาแนะแนว (บรรจุคั้งแรก 5 อัตรา)
16. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา)
17. กลุ่มวิชาสัมคม (บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา)
18. กลุ่มวิชาวัดผล (บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา)
19. กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ (บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
- มีอายุไม่ตำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ก.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งทั้งผู้ ที่ถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร
วิธีการสมัครสอบ
เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-25 มีนาคม 2551 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
- เข้าไปที่เว็บไซต์ www.teacherbma.net หรือ www.bangkok.go.th หรือเว็บไซต์ สำรองได้ที www.bmaeducation.in.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันของกทม.
- กรอกข้อความในการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบข้อเขียน
- ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวามือของใบสมัคร (รูปถ่ายขนาด 1.5*2 นิ้ว) และลงลายมือชื่อ จึงจะถือว่าใบสมัครสอบสมบูรณ์
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีรูปถ่ายพร้อมลายมือชื่อ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
- สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิที่ระบุสาขาวิชาหรือวิชาเอกอย่างชัดเจน ในกรณีที่นำวุฒิบัตรหรือปริญญาบัตรมาสมัคร แต่วุฒิบัตรหรือปริญญาบัตรนั้นไม่ระบุสาขาวิชาหรือวิชาเอกไว้ให้นำระเบียนแสดงผลการเรียน ที่ระบุสาขาวิชาเอกเป็นภาษาไทย ซึ่งสถานศึกษาออกให้ และผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจของสถานศึกษานั้น
- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิจากครุสภา
- ใบ Pay in พร้อมใบสมัคร
- กรณีหลักฐานการศึกษา ถ้าเป็นสถานบันการศึกษาในประเทศให้ใช้ฉบับภาษาไทยหากเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องมีเอกสารฉบับแปลโดยผู้ที่มีใบอนุญาตในการแปลด้วย
- หากขาดหลักฐานและเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งจะถือว่าไม่มีสิทธ์สอบลงวันที่ 10/03/2008 12:46:53
จำนวนผู้ชม 3776
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54248 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128434 คน