SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เปิดรับ วุฒิปริญญาตรี-โท หลายอัตรา

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เปิดรับ วุฒิปริญญาตรี-โท หลายอัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. วิศวกร (งานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม)
- เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี-โทสาขาความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์มากกว่า 2 ปี ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม การ Implement ระบบ มอก.18001/มอก.14001 หรืองานที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft เป็นอย่างดี ร่วมถึงการจัดระบบฐานข้อมูล
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
2. วิศวกร (งานวิศวกรรมสนับสนัน)
- เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วัดคุม
- สามารถซ่อม/สร้าง/ตัดแปลงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้
- มีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ ใช้งานและการเขียนแบบโปรแกรมเพื่อการควบคุมและสื่อสาร
- มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบการวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อสือสารกับชาวต่างประเทศได้
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้อย่างดี
3. ผู้ช่วยนักวิจัย (ลูกจ้าง สวทช.) (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดและผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ)
- เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
- วุฒิปริญญษตรี-โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอุตสหการ หรือสาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้ Software ในการออกแบบระบบและกระบวนการผลิต หรอื Software จำลองกระบวนต่าง ๆ
- มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารวางแผนการพัฒนาระบบและกระบวนการผลิต
4. วิศวกร (ลูกจ้าง สวทช.) (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดลและผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ)
- เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หนือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ควรมีประสบการณ์ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกล หรือกระบวนการผลิต
- สามารถใช้โปรแกรมในการเขียนแบบและการวิเคราะห์แบบ
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(พนักงาน สวทช.)
- เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่า
- ประสบการณ์ปริญญาตรี (2 ปี) ปริญญาโท (1 ปี) ด้านประเมินผลกระทบ
- สามารถเข้าใจในเชิงวิชาการของระบบการบริหารและจัดการ นโยบาย แผน ผลลัพธ์ผลกระทบ
- มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางนโยบาย แผน ผลลัพธ์ ผลกระทบ
- สามารถริเริ่มและร่วมดำเนินงานทางวิชาการได้เป็นอย่างดี
- ความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
- สามารถรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
6. วิศวกร (ห้องปฏิบัติการชิ้นส่วนเซรามิกวิศวกรรม)
- เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี วุฒิวศ.บ., วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 1 ปี ด้านการประกันคุณภาพ
- มีความรู้ด้านเซรามิกเบื้องต้น
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์
- มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กร
7. วิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering)
- เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์มากกว่า 2 ปี ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม การ Implement ระบบ มอก.18001/ มอก.14001 หรืองานอื่นทีเกี่ยวข้อง
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
- มีความรู้ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี การจัดระบบฐานข้อมูล
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ งานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายบริการธุรกรรมบุคคล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 11 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Tel.0 2564 7000 ต่อ 1145 (ศรัญย์) หรือติดต่อสมัครที่ E-mail:
saran@nstda.or.th และ www.mtec.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลงวันที่ 10/03/2008 12:37:37
จำนวนผู้ชม 1657
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ