SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประสงค์จะรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประสงค์จะรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประสงค์จะรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ ประจำห้องพยาบาล ณ อาคารรัฐสภา 2 โดยวิธีพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1
- วุฒิปริญญาตรี ด้านการพยาบาล หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
- อายุไม่เกิน 45 ปี
- ปัจจุบันไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ไม่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น หรือหน่วยงานอื่นทีมิใช่ส่วนราชการ
- เคยผ่านการอบรมหลักสูตร พยาบาลกู้ชืพ และผ่านหลักสูตร ''''BASIC LIFE SUPPORT'''' หรือหลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐานหรือชั้นสูง ของสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย จากสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทยให้จัดอบรม
- มีประสบการณ์ในสายพยาบาลวิชาชีพ และทำงานเกี่ยวกับช่วยฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 4 ปี
- มีทักษะในการประเมินผู้ป่วยได้รวดเร็ว การใช้เครื่องมือฉุกเฉิน การแก้ไขภาวะฉุกเฉิน ที่คุกคามต่อชีวิตได้เบื้องต้น การช่วยชีวตเบื้องต้น ได้
- มีทักษะในการประสานงานกับที่ฉุกเฉินต่างๆ ได้
- มีความสามารถดูแลผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้าย/ส่งต่อได้
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2551 เวลา 09.00-16.00 น.เว้นวันหยุดราชการ ณ สถานที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถ.ประชาชื่น สำนักบริหารงานกลาง ชั้น 14 อาคารสุขประพฤติ ถ.ประชาชื่น เขตบางชื่อ กทม.โทร.0 2831 9362, 0 2831 9366
เอกสารและหลักฐาน
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์แสดงว่ามีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งแพทย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
ผู้สมัครจะต้องเขียนคำรับรองสำเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับว่าถ่ายจากต้นฉบับจริงและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
รายชื่อผู้สมัคร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการคัดเลือกประกาศให้ทราบในวันที่ 17 มีนาคม 2551 ณ สถานที่ทำการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถ.ประชาชื่น สำนักบริหารงานกลาง ชั้น 14 อาคารสุขประพฤติ ถ.ประชาชื่น เขตบางชื่อ กทม.โทร.0 2831 9362 www.senate.go.thลงวันที่ 07/03/2008 11:08:11
จำนวนผู้ชม 1281
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ