ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) เปิดรับ ปวส.-ปริญญาโท 42 อัตรา

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) เปิดรับ ปวส.-ปริญญาโท 42 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

 บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน ในภูมิภาคจำนวน 1.5 ล้านเลขหมาย กำลังขยายธุรกิจทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสาร และอินเตอร์เน็ต เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.Sales Engineer (อยุธยา) (3 อัตรา)
-Thai Nationality, Age not over 32 years
-Bachelor or Master in Telecommunication, Computer Engineering or related fields
-At lease 1 year experienced in Sales Engineer or related fields
-Experienced in Telecommunication, Network Solution would be advantage
-Strong sell spirit, service mind and negotiation skill
-Be able to work at Ayudhya

2.ผู้จัดการบริหารงานขาย (Sale Manager) (11 อัตรา)
-อายุ 28-35 ปี
-วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการขาย การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านวางแผนและการบริหารงานขาย การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด การบริการลูกค้า จัดทำแผนงานเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย
-มีภาวการณ์เป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสร้างและพัฒนาทีมงานได้
-มีประสบการณ์/ความรู้ด้านอินเตอร์เน็ท และมีภูมิลำเนาในจังหวัดที่ปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถปฏิบัติงานได้ในจังหวัดต่อไปนี้ พัทยา ระยอง ชลบุรี พิษณุโลก นครสวรรค์ เชียงใหม่ ลำปาง ราชบุรี นครปฐม ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี

3.วิศวกร (กรุงเทพฯ, ต่างจังหวัด) (10 อัตรา)
-อายุไม่เกิน 30 ปี
-วุฒิปริญญาตรี-โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ 0-2 ปี ขึ้นไป ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-หากมีประสบการณ์ด้านบริหารโครงข่าย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-กรุณาระบุจังหวัดทำงานที่สามารถประจำได้

4.Sales Executive จ.ขอนแก่น, สกลนคร, อุดรธานี (3 อัตรา)
-Thai Nationality age not over 30 years
-Bachelor’s Degree. IT, Science, Engineering or Business area is preferred.
-2-5 Years experiences in Sales person, especially in IT or Network product sales
-Self motivated, energetic, well-organized with strong ability to influence and willing to learn
-Friendly, outgoing and good personality
-Hard working, work well in team and individually with minimum supervision
-Good command of both written and spoken English

5.System Analyst (กรุงเทพฯ) (2 อัตรา)
-อายุไม่เกิน 30 ปี
-วุฒิปริญญาตรี-โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป มีความรู้ทางด้าน UNIX, RDBMS Oracle PL/SQL, Billing and CRM System ETL tool, SQL, PL/SQL, Shell script.
-มีความรู้ด้านธุรกิจโทรคมนาคมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.เจ้าหน้าที่ IT (กรุงเทพฯ) (2 อัตรา)
-อายุไม่เกิน 30 ปี
-วุฒิปริญญาตรี-โท ทางด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมการพิวเตอร์ สารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ 0-3 ปี ขึ้นไป ในงานที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ด้านธุรกิจโทรคมนาคม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7.Programmer/Implementer for Oracle Application (กรุงเทพฯ) (3 อัตรา)
-อายุไม่เกิน 30 ปี
-วุฒิปริญญาตรี-โท ด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป ทางด้าน Oracle Developer for Oracle Application
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อได้ดี
-มีความรู้ด้านธุรกิจโทรคมนาคม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8.เจ้าหน้าที่บัญชี (กรุงเทพฯ) (1 อัตรา)
-อายุไม่เกิน 30 ปี
-วุฒิปริญญาตรี-โท ด้านการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในงานที่เกี่ยวข้อง
-สามารถใช้ระบบ Microsoft Office, Oracle Finance หรือระบบงานงบประมาณอื่น ๆ

9.ช่างเทคนิค (ต่างจังหวัด) (5 อัตรา)
-เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ด้านโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
-หากมีประสบการณ์ด้านโทรคมนาคมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-กรุณาระบุจังหวัดทำงานที่สามารถประจำได้

10.เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (กรุงเทพฯ) (2 อัตรา)
-อายุไม่เกิน 30 ปี
-วุฒิปริญญาตรี-โท ด้านบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ด้านสรรหาว่าจ้าง, ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล หรือพัฒนาองค์กร
-มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง KPIs, Competency
-มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถจำแนกประเด็น หาความสำพันธ์เชิงเหตุผล อย่างเป็นขั้นตอน
-มีความคิดรวบยอด เห็นความสัมพันธ์ของเหตุการณ์และเข้าใจสถานการณ์ที่ซับซ้อน
-มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มองเห็นปัญหา อุปสรรค/โอกาส ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อป้องกัน/แก้ไขปัญหาเชิงรุกได้อย่างสร้างสรรค์
-มีความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจ ให้ผู้อื่นเห็นด้วยหรือสนับสนุนได้ดี
-มีความสามารถในการค้นหาข้อมูลข่าวสาร โอกาสใหม่ ๆ และประมวลผลได้อย่างเป็นระบบ

ผู้สมัครทุกตำแหน่งมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

1.จบการศึกษาจากสถาบันรัฐบาลเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป และสถาบันเอกชนเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ยกเว้น มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ไม่นำเกรดมาตัดสิทธิในการพิจารณารับสมัคร

2.มีความรู้ความชำนาญภาษาอังกฤษ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

3.เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น


ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ พร้อมหลักฐานฯ และ ระบุจังหวัดที่ไปปฏิบัติงานได้ ส่งมาที่ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) แผนกบริหารอัตรากำลัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 252/30 อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ อาคาร 1 ชั้น 20 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร.0-2693-2100 ต่อ 3713, 3715, 3719, 3733 หรือสมัครได้ที่สำนักงานสาขาต่างจังหวัด หรือสมัครได้ที่ www.ttt.co.th หรือ www.tttonline.net หรือ e-mail : hrm@ttt.co.thลงวันที่ 22/02/2008 13:07:09
จำนวนผู้ชม 4279
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54643 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน