ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มรภ.เชียงใหม่ รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ม.3 -ป.โท 14 อัตรา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มรภ.เชียงใหม่ รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ม.3 -ป.โท 14 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2551 ประจำปีงบประมาณ 2551 ดังนี้
พนักงานมหาวิทยาลัยสนับสนุน จำนวน 14 อัตรา
1. นักวิจัยการวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา
- หากเคยเป็นนักวิจัย หรือผู้ช่วยนักวิจัยจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ(แนบหนังสือรับรอง)
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
- มีความรู้ในเรื่องงานประกันคุณภาพจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2. นักวิชาการเงินและพัสดุ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
- วุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาทีเกี่ยวข้อง
- มีความรู้เบื้งต้นในด้ามระเบียบว่าด้วยการเงินและพัสดุ
- ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. นิติกร สถาบันงานสภาหมาวิยาลัย สังกัดงานสภามหาวิทยาลัย
- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน และกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารส่วนราชการและสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากสอนได้เนติบัณฑิตไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานสภามหาวิทยาลัย
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เรียนคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- สามารถเขียนชุดคำสั่งด้วยโปรแกรมที่ทำงานในลักษณะ Web-based โดยเฉพาะภาษา PHP หรือ ASP ได้เป็นอย่างดี
- สามารถติดตตั้ง ดูแลและใช้งานโปรแกรม MySQL, MS.SQL Server ได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้คำสั่ง SQL ในแบบมาตรฐานได้
- สามารถติดตั้ง ระบบปฏิบัติการและใช้งานโปรแกรมและใช้คำสั่งสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ได้เป็นอย่างดี อย่างน้อย 1 ระบบปฏิบัติการ
- สามารถใช้โปรแกรมเพื่อการจัดทำเว็บเพจได้เป็นอย่างดี เช่น Dreamweave และสามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการตกแต่งภาพกราฟิค และ Animation หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเว็บเพจได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ระบบและการออกแบบระบบโปรแกรมเพื่อใช้งานให้เหมาะสมกับองค์กร
- สามารถติดตั้งซ่อมแชมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครื่อข่ายได้เป็นอย่างดี
- เพศชายหากผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการเขียนชุดโปรแกรม หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์/การออกแบบกราฟิค
- มีทักษะ และความเชี่ยวชาญในการออกแบบสื่อสารกราฟิคและมัลติมีเดีย
- มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม
- มีประสบการณ์ในการออกแบบและผลิตสื่อกราฟิค และมัลติมีเดีย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. นักวิชาการประจำห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ หรือเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง สังกัดและวิทยาการจัดการ
- สามารถปฏิบัติงานทางด้านการถ่ายภาพ การบันทึกภาพและเสียง การตัดต่อภาพและเสียง การล้างฟิล์มอัดภาพได้
- สามารถปฏิบัติงานได้ทุกวัน รวมวันเสาร์และอาทิตย์ (หยุดเฉพาะนักขัตฤกต์)
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้ (ถ้าใช้โปรแกรมกราฟิค และโปรแกรมตัดต่อภาพและเสียง) การใช้เครื่อง Macintosh ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สนใจใฝ่รู้นวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถปรับตัวเข้ากับสถาพการทำงานได้ดี
- สามารถช่วยเหลืองานธุรการของคณะวิทยาการจัดการและสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้
7. นักวิชาการฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
- หากมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. นักวิชาการบริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 อัตรา ภาควิชามนุษยศาสตร์ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
- หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
9. นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลังสำนักงานอธิการบดี
- วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี ระดับปริญญาตรีต้องเรียนบัญชีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (แนบหนังสือรับรอง)
10. พนักงานขับรถ สังกัดงานยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี
- วุฒิม.6 ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันประกาศรับสมัคร
- เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญงานในหน้าที่ และมีประสบการณีในการขับขี่รถยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีความรู้ทางการแก้ไขข้อบกพร่องของรถยนต์และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ทั้งดีเชลและเบนซิน
- ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ดังนี้ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ประเภทการขนส่งส่วนบุคคล ชนิดที่ 2 (บ.2 ) หรือประเภทการขนส่งประจำทางการขนส่งไม่ประจำทาง กรมขนส่งโดยรถขนาดเล็กและการขนส่งส่วนบุคคลชนิด ที่ 2 (ท.2)
11. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (งานอนามัย) สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
- วุฒิ3 เทียบเท่า
- มีประสบการณ์ในด้านงานอนามัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
12. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ภาคสนาม) สังกัดคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตแม่สา
- วุฒิม.3 (ไม่เข้ากรอบโครงสร้างมหาวิทยาลัย)
- ผู้ที่เคยทำงานด้านงานสวนมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ยื่นใบสมัครต่อ เจ้าหน้าที่ ณ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30-15.30 น.พร้อมกรอกข้อความต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จากโรงพยาบาล จำนวน 1 ฉบับ
- หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปลงวันที่ 11/02/2008 04:20:45
จำนวนผู้ชม 1958
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 01 ธันวาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54747 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน