SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมขนส่งทางอากาศ เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

กรมขนส่งทางอากาศ เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กรมการขนส่งทางอากาศ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท เงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดใช้เป็นคุรสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- มีความรู้ในการเขียนคำสั่งให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได่ที ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 10 ชั้น 6 กรมการขนส่งทางอากาศ ซ.งามดูพลี ถ.พระรามที่ 8 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กทม.ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น.
ผู้สมัครคัดเลือกด้วยลายมือตนเอง (ตัวบรรจง) ให้ถูกต้องครงถ้วนและลงลายมือชื่อต่อเจ้าหน้าที่ โดยผู้สมัครคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกแต่อย่างใด
เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่าย ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาคุณวุฒิหรือใบรับรองวุฒิและระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร หรือใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่ ก.พ.กำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
ในสำเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนคำร้งรองว่า ''''สำเนาถูกต้อง'''' และลงชื่อ วันที่ กำกับไว้ทุกหน้าของเอกสาร
ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานที่ใช้นากรสมัครคัดเลือกให้ถกต้องครบถ้วนภายในวันปิดรับสมัครสอบ มิฉะนั้นกรมการขนส่งทางอากาศจะไม่รับสมัครคัดเลือกลงวันที่ 11/02/2008 04:14:14
จำนวนผู้ชม 1941
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ