ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร เข้ารับราชการ ตำแหน่ง สถาปนิก

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร เข้ารับราชการ ตำแหน่ง สถาปนิก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กรมการขนส่งทางบก จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและต่างตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งสถาปนิก 3 เงินเดือน 7,940 บาท
- ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียนข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสถาปัตยกรรมและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม หรือ
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกวานี้ทางสถาปัตยกรรมที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30-11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-15.30 น.
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานโดยการส่งทาง E-mail:
personnel@aviation.go.th ภายในวันเปิดรับสมัคร คือวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
ให้ตรวจสอบยื่นยันเอกสารอีกครั้งทางโทรศัพท์ 0 2286 8477 พร้อมทั้งนำใบสมัครพร้อมหลักฐานตัวจริงไปยื่นในวันที่สัมภาษณ์ด้วย ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการคัดเลือก)
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.avistion.go.th
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาคุณวุฒิ หรือใบรับรองวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ทะเบียนบ้าน สูตบัตร หรือใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่ ก.พ.กำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
- ในกรณีที่ผู้สมัครสอบเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ผู้สมัครสอบดำรงตำแหน่งอยู่ และใช้คุณวุฒิ เช่น เกี่ยวกับตำแหน่งที่ผู้สมัครสอบดำรงอยู่ จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้อำนวนสั่งบรรจุตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติระเบียนข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 อนุญาตให้สมัครคัดเลือกได้ หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวหรือมีแต่ไม่ถูกต้องจะถือว่าไม่มีสิทธิเข้าสอบ
ในสำเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนคำรับรองว่า ''''สำเนาถูกต้อง'''' และลงชื่อ วัน ที่ กำกับไว้ทุกหน้าของเอกสารลงวันที่ 11/02/2008 04:13:35
จำนวนผู้ชม 1525
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54358 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน