ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับ พนักงานจำนวน 227 อัตรา

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับ พนักงานจำนวน 227 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะดำเนินการร ับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยา ลัยและลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 1.นายแพทย์ (59 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางแพทยศาสตร์ ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
 
 2.เภสัชกร (11 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเภสัชศาสตร์ ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
 
 3.พยาบาล (61 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพยาบาลศาสตร์ ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
 
 4.นักเทคนิคการแพทย์ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคนิคการแพทย์ ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์
 
 5.นักวิทยาศาสตร์ (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ทางชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ หรือทางอื่นที่ก.ม.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 6.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 ตำแหน่งที่ 1-6 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551
 
 ลูกจ้างชั่วคราว
 
 1.นักสังคมสงเคราะห์ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา
 
 2.นักเทคนิคการแพทย์ (3 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์
 
 3.พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 4.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (3 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ
 
 5.เจ้าหน้าที่ธุรการ (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ ธุรกิจทั่วไป เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์
 
 6.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม และจะต้องมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ในอัตราความเร็ว ภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 42 คำ และภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ หรือภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ และภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 48 คำ
 
 7.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางภาษาต่างประเทศ เลขานุการ บัญชี พาณิชยการ ธุรกิจทั่วไป การขาย การตลาด
 
 8.เจ้าหน้าที่โภชนาการ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคหกรรมศาสตร์
 
 9.ผู้ช่วยทันตแพทย์ (4 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 10.ผู้ช่วยพยาบาล (65 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 11.ผู้ช่วยกายภาพบำบัด (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
 
 12.พนักงานช่วยการพยาบาล (3 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 13.คนครัว (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 14.คนงาน (3 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 ตำแหน่งที่ 1-14 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551  
 ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น M อาคารดุลโสภาคย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร.0-2926-9368-70 ในวันและเวลาราชการ
 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคารดุลโสภาคย์ ชั้น M โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง    คลองหลวง    ปทุมธานี    12120ลงวันที่ 06/02/2008 03:36:11
จำนวนผู้ชม 2166
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55157 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน