SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดรับ วุฒิ ป.ตรี-โท 9 ตำแหน่ง

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดรับ วุฒิ ป.ตรี-โท 9 ตำแหน่ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคลากรร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. ผจส.จัดการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านบริหารจัดการ
- มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ การตรวจประเมิน Total Quality Management และ ISO
- มีความรู้ทางด้านบริหารจัดการ และการบริหารโครงการ
- มีความสามารถวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล ส่รุป และนำเสนอเป็นรายงาน
- มีความสามารถในการประสานงานและรักการทำงานเป็นทีม
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการเป็นวิทยากร
2. นักวิจัยด้านการจัดการองค์กร
- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ทางด้านสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี สถิติ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานวิจัย หรืองานวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์อย่างน้อย 1 ปี
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ โปรแกรมสถิติได้ดี
- สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ และรักงานวิชาการ
- มีบทความเชิงวิทยาการที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในสื่อสิ่งพิมพ์ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานอย่างน้อย 2 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และการทำ เว็บ
- มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
4. เจ้าหน้าที่ประสานงานและเลขานุการ
- วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน การจัดการความรู้การพัฒนาคุณภาพ การจัดทำงบประมาณและรายงาน
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบทำงานที่มีความท้าทาย มีความรับผิดชอบสูง รักการอ่านและเรียนรู้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5. วิทยาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาการจัดการองค์กร
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และ SPSS ได้
- มีทักษะในการสอนและการถ่ายทอดความรู้
6. ผู้จัดการส่วนวิจัยการจัดการองค์กร
- วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาการบริหาร เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถิติ อุตสาหกรรม
- มีประสบการณ์ตรงในการทำงานวิจัย 3 ปีขึ้นไป
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- สามารถอ่านค่าทางสถิติในการวิเคราะห์ประมวลผลได้
- สามารถนำเสนองานได้น่าเชื่อถือ
- มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานวิชาการ มีภาวะผู้นำ และบุคลิกน่าเชื่อถือ
7. วิทยาการที่รปึกษาด้านบริหารการผลิต
- อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครง การดำเนินงานและประสานงานการจัดประชุมสัมมนา การศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ทางด้านการควบระบบและกระบวนการผลิต/ด้านการเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
- มีทักษะการมใช้ภาษาอังกฤษทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี มีทักษะในการนำเสนอ
8. วิทยากรที่ปรึกษาด้านการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
- ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และ SPSS ได้ดี
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
9. ผู้จัดการส่วนการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งบริหาร เคยทำงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดทิศทาง การวางแผนกลยุทธ์ กรจัดการลูกค้า การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารข้อมูลสารสนเทศและการจัดการกระบวนการ
- มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการนำเสนอและถ่ายทอด
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ การเชื่อมโยงการแก้ปัญหามีความสามารถในการคิดเชิงระบบ
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มีทักษะในการบริหารงานในลักษณะที่เป็นโครงการ
- มีทักษะในการบริหารจัดการ
สนใจสามามารถด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมแนบเอกสารประวัติย่อ และรูปถ่ายมาที่ ผู้จัดการส่วนบุคคลสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ชั้น 12 อาคารยูคูลท์ 1025 ถ.พหลโยธิน แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กทม.10400 หรือส่ง อีเมล์ มาที่
recruit@ftpi.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ftpi.or.th และสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2619 5500 Ext 115, 119
หมายเหตุ กรณีมาสมัครด้วยตนเองติดต่อกรอกใบสมัครที่ ชั้น 12 อาคารยาคูลท์ลงวันที่ 04/02/2008 12:25:23
จำนวนผู้ชม 1530
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ