ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครงาน วิเคราะห์

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครงาน วิเคราะห์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนอิสลาม จ.ชาดแดนภาคใต้ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ตำแหน่งเลขที่ 275 ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดยะลา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์หรือทางวิชาที่สำนักงานปลัดกระทรวงาการท่องเที่ยวและกีฬาเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
คุณสมบัติอื่น
- สำเร็จการศึกษาในโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จ.ชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น
- ยินยอมปฏิบัติราชการที่ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ จ.ยะลาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ระยะเวลาและวิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
- ยื่นด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที 4 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.ในวันและเวลาราชการ
- ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.10100 ภายในระยะเวลาดังกล่าว โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่าย ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ให้ติดในใบสมัคร)
- สำเนาปริญญาบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้วุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกให้ทราบ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเว็บไซต์
http://www.mots.go.th หรอื
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าและจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีลงวันที่ 28/01/2008 14:06:20
จำนวนผู้ชม 3336
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 07 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54340 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128446 คน